۹۱/۰۲/۱۶

مراسم اهدای جوایز....

امروزشنبه ۱۶/۲/۹۱با توجه به اینکه درطول سال تحصیلی به عناوین مختلف.شرکت در مسابقات فرهنگی ورزشی.ودرمناسبتهای گوناگون ویااینکه فعالیتهایی که دانش آموزان در قالب تشکلهای دانش آموزی درکمک به مسایل آموزشی وپرورشی و... آموزشگاه انجام می دهندوآموزشگاه نیزبه پاس فعالیت دانش آموزان برای آنان جوایزی درنظرمی گیردلذااهدای این جوایزامروزطی مراسمی وبا حضوردانش آموزان ودبیران دردبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی ودر هفته بزرگداشت مقام معلم برگزارشد. 

ادامه عکسهای اهدای جوایزدرادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۳

گردش علمی مدارس حوزه مجتمع

گردش علمی مدارس حوزه مجتمع شهیدآوینی-شیروان ایلامامروزچهارشنبه ۱۳/۲/۹۱دبستانهای شهیدموسوی.شهید شیروانیان.شهیدمطهری جهت تقویت روحیه نشاط وشادابی در دانش آموزان ،آمادگی برای ورود به امتحانات ترم دوم وخردادماه ،همچنین ایجادنوعی انبساط خاطر فکری ورفع خستگی به مقصد کوههای اطراف ودرهفته بزرگداشت مقام شامخ معلم اقدام به برگزاری گردش علمی نمودند.
طبق نظرخواهی های به عمل آمده ازدانش آموزان این گردش علمی وکوهنوردی درروحیه آنان وایجاد شادابی تاثیرزیادی داشته وازنظرعلمی نیزبه خیلی از مطالب ویافته های موردنیازآنان افزوده شده است.

 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۲

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی مجتمع

امروز سه شنبه۱۲/۲/۹۱ معاون پرورشی مجتمع از آموزشگاههای عصمت وپروین اعتصامی بازدید به عمل آوردند.

ضمن تبریک روزمعلم :بررسی مستندات پرورشی وتاکید بر ساماندهی مستندات با توجه به چک لیست ارزیابی عملکرد اداره کل .توصیه های لازم به مربی پرورشی آموزشگاه سرکار خانم عباس زاده در مورد رفع اشکالات مستند سازی وپوشه فعالیتها.پیگیری طرح نهضت قرآن ودانش آموزان شرکت کننده در مسابقه.تاکید بر تعویض بموقع مطالب تابلو اعلانات وبه روز نمودن مطالب.تاکید بر اجرای ویژه برنامه در آموزشگاه به مناسبت بزرگداشت مقام معلم.توصیه به برگزاری گردش علمی واردو برای دانش آموزان ....از اهم موارد بازدیدبود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۲

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی مجتمع

امروز سه شنبه ۱۲/۲/۹۱معاون پرورشی مجتمع از مدارس:سلمان فارسی.شهید فهمیده.توحیدپهنه بر.حکیم نظامی.شهیددوستی بازدید نمودند.

تبریک روز معلم.تحویل بخشنامه های اداری.ارزشیابی از درس قرآن ونمازدبستان سلمان فارسی که دانش آموزان در پاسخگویی خوب بودند.توصیه های لازم در مورد رفع اشکالات درسی.تاکید بر اجرای برنامه های ویژه مقام معلم در آموزشگاه وبا همکاری دانش آموزان.بازدید از کارگاه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه دانش آموزان دبستان سلمان فارسی.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تاکید بر اجرای گردش علمی با توجه به طبیعت اطراف آموزشگاهها وفصل بهار.تاکید بر ساماندهی موارد چک لیست ارزیابی عملکرد از جمله موارد بازدیدبود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۱

بازدید ازمدارس حوزه مجتمع -اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام

امروز دوشنبه ۱۱/۲/۹۱آقایان رشنوادی ونوراللهی کارشناسان امورعشایری اداره کل آموزش وپروش استان ایلام درراستای بررسی عملکرد آموزشی وپرورشی واجرایی مدارس عشایری ازمدارس عشایری(حکیم نظامی وشهید محمدی) حوزه مجتمع شهیدآوینی بازدیدبه عمل آوردند.

 

دراین بازدید که آقای محمدحسین میرزایی کارشناس آموزش ابتدایی آموزش پرورش منطقه شیروان که ایشان رانیزهمراهی می نمودامورات آموزشی.مستندات.وفعالیتهای انجام گرفته درطول سال تحصیلی زیرذره بین بررسی قرارگرفت که ازعملکردآموزشگاه وزحمات معاون آموزگاران مدارس مذکور(نوریان ورمضانی)خوشنودبودند.درپایان به دانش آموزان ومعاون آموزگاران مدارس مذکورهدایایی تقدیم شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۱

بازدید ازمدارس حوزه مجتمع -مدیرمجتمع

بازدیدازدبستان شهیددوستی-حوزه مجتمع شهیدآوینی شیروان ایلاممهدی میرزایی پور-مدیر مجتمع شهیدآوینی شیروان ایلامامروزدوشنبه ۱۱/۲/۹۱مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع ازدبستان شهیدمحمدعلی دوستی تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی ودرراستای بررسی عملکردآموزشی وپرورشی بازدیدنمود.

تبریک هفته معلم.بررسی امورات آموزشی وبهداشتی آموزشگاه.تاکیدبررفع اشکالات درسی دانش آموزان.توجه به امربودجه بندی دروس.بررسی دفاترمختلف ثبت آزمایشگاه.تغذیه.شاخص...توجه جدی به فریضه نمازوآموزش آن.بررسی فعالیتها واقدامات صورت گرفته درموردگردش علمی دانش آموزان.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تاکیدبرتهیه ویژه برنامه توسط دانش آموزان درموردهفته بزرگداشت مقام معلم... ازاهم مواردبازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۰

بازدید از مدارس حوزه مجتمع -مدیر ومعاون آموزشی مجتمع

بازدید مدیر ومعاون آموزشی مجتمع شهیدآوینی از راهنمایی بلال حبشی-حوزه مجتمع

بازدیداز راهنمایی بلال حبشی-مدیر ومعاون آموزشی مجتمع درآستانه امتحانات ترم دوم

امروزیکشنبه۱۰/۲/۹۱درراستای بررسی عملکردآموزشی وپرورشی میرزایی پورمدیربه اتفاق محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازمدرسه راهنمایی بلال حبشی حوزه شهرک سرتنگ مجتمع شهیدآوینی بازدیدنمودند.

تبریک هفته معلم وبزرگداشت روزمعلم.بررسی برنامه امتحانی نوبت دوم وچگونگی چیدمانبازدید از راهنمایی بلال حبشی-درآستانه روزمعلم-مدیر ومعاون آموزشی مجتمع شهیدآوینی دروس دربرنامه.ارائه نکات لازم درباره تاثیربسزای نمرات مستمردرنوبت دوم.واجرای آزمونهای پایانی.تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان برای شرکت درآزمون طرح نهضت حفظ قرآن.تاکیدبرتهیه ویژه برنامه های مختلف به مناسبت روزمعلم توسط آموزشگاه ودانش آموزان ونصب پارچه نوشته درآموزشگاه به همین مناسبت.اعلام برگزاری آزمون ازدانش آموزان شرکت کننده درطرح نهضت حفظ قرآن درروز چهارشنبه ۱۳/۲/۹۱وآماده شدن دانش آموزان برای شرکت دراین رقابت....ازاهم موارد بازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۹

درراستای طرح نهضت قرآن صورت گرفت...

برگزاری مسابقه طرح نهضت حفظ قرآن-دبستان شهیدمطهری مجتمع شهیدآوینی شیروان ایلامامروزشنبه ۹/۲/۹۱درراستای اجرای برگزاری مسابقه طرح نهضت حفظ قرآن به اهتمام مجتمع وهیات داوران مدیر.معاون پرورشی مجتمع وآقای خدایارگوهری دبیردینی وقرآن مدارس حوزه مجتمع برگزاری آزمون مذکورازدبستان شهیدمطهری حوزه مجتمع شهید آوینی آغازشد.دیگرمدارس شرکت کننده درطرح:دبستان شهید فهمیده.راهنمایی پروین اعتصامی.راهنمایی بلال حبشی.دبیرستان عصمت.دبیرستان شهیدمدرس می باشد.

وازدانش آموزان دبستان شهیدمطهری شرکت کننده درطرح مذکورازسطح حفظ نیم جزء قرآنبرگزاری مسابقه طرح نهضت حفظ قرآن-دبستان شهیدمطهری مجتمع شهیدآوینی شیروان ایلام  آزمون به عمل آمد.لازم به ذکراست برای دانش آموزان برترگواهی شرکت درآزمون صادر خواهدشد وعلاوه بردانش آموزان تعدادی ازهمکاران درمدارس مذکورنیزدراین طرح شرکت نموده اند.

بقیه عکسهای شرکت کنندگان دبستان شهیدمطهری درمسابقه طرح نهضت قرآن

 درادامه مطلب

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۹

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون پرورشی مجتمع

امروزشنبه۹/۲/۹۱ درراستای بررسی عملکردآموزشی وپرورشی توسط مدیرومعاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهید مطهری بازدید به عمل آمد.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.بررسی دفاترشاخص.سالانه.نمرات مستمردانش آموزان.بررسی مستندات آموزشی وپرورشی.تاکیدبرساماندهی به امورات اجرایی ودفتری با توجه به ارزیابی عملکرداستان ازمدارس.تاکیدبرگردش علمی.تاکیدبرامرنمازوآموزش آن.تاکیدبر مطالعه دانش آموزان ورفع اشکالات درسی باتوجه به نزدیک شدن به امتحانات خرداد.بنابر اظهارات آقای جمشیدی معاون آموزگاردبستان درصورت مساعدبودن هوادرهمین هفته برنامه گردش علمی برگزارخواهدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۵

محفل قرآنی در دبیرستان عصمت برگزارشد

امروزسه شنبه ۵/۲/۹۱  درآستانه سالروزشهادت حضرت فاطمه زهرا(س)محفل قرآنی دبیرستان عصمت حوزه مجتمع شهیدآوینی شیروان ایلام،محفل ختم كل قرآن درنمازخانه دبيرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی حوزه مجتمع شهید آوینی برگزارشد. 

 دراين محفل معنوي که  دانش آموزان.مسئولین ودبیران آموزشگاههای مذکورحضورداشتند  آيات قرآن ختم شد ودرادامه پس ازصحبت هاي آقای یوسفی زاده معاون پرورشي وتربيت بدني اداره وارائه توصيه هاي تربيتي،ازدانش آموزان فعال درزمينه حفظ وقرائت قرآن كريم با اهداء لوح سپاس وهدايايي تقدير شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۴

خبرهای کوتاه...

               تصویر محتوا

 اخبار کوتاه ازمجتمع امروز:دوشنبه ۴/۲/۹۱

 

 

-حضور میرزایی پورمدیرمجتمع درورزش صبحگاهی دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع

-اجرای طرح معلم یاردر دبیرستان شهید مدرس

-اجرای طرح توانمند سازی روانی رفتاری شناختی وزندگی عاری از خطر توسط آقای عزت اله رست مشاور دبیرستان شهید مدرس

-شرکت دانش آموزان مدارس:شهید فهمیده.شهید دوستی.در گردش علمی به مقصد کوههای اطراف(قلارنگ)

-بازدید رئیس اداره منطقه به همراه کارشناس سنجش وامتحانات ازمدارس حوزه مجتمع

-برگزاری مراسم ختم قرآن به مناسبت ایام فاطمیه درروزسه شنبه ۵/۲/۹۱:دبیرستان عصمت

-حضورمدیرومعاون اجرایی مجتمع جهت پیگیری امورات آموزشی واجرایی دراداه منطقه

-تمهیدات وفعالیتهای لازم در خصوص امتحانات نوبت دوم توسط مجتمع.....

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۴

برگزاری گردش علمی

امروزیکشنبه ۳/۲/۹۱مجتمع شهید آوینی اقدام به برگزاری گردش علمی به مقصد کوههای اطراف مجتمع(کوه قلارنگ)نمود.دراین گردش علمی مدارس راهنمایی بلال حبشی.دبیرستان شهیدمدرس.دبستان ابتدایی حکیم نظامی نیزشرکت داشتند.

علاوه برمسئولین مجتمع.دانش آموزان.دبیران ومعاونین مدارس مذکورنیزدانش آموزان راهمراهی می نمودند.

 میرزایی پورمدیرمجتمع یاد آوری نمودبرگزاری چنین گردشهایی باعث می شوددردانش آموزان وحتی مسئولین ودبیران مدارس علاوه براستفاده بهینه ازطبیعت دراین فصل بهاردروجودآنان نیز نوعی رفع خستگی فکری وحس تازه بوجودآورد. 

حاجی محمدجمالی معاون مدرسه راهنمایی بلال حبشی نیزاظهارداشت:برگزاری این گردش باعث ایجادتنوع وشادابی وآمادگی روحی دردانش آموزان شده وانبساط خاطردرآنان ایجادمی کند.

امراله نوریان معاون آموزگاردبستان حکیم نظامی نیزضمن قدردانی ازتلاش مجتمع دراین زمینه اظهارداشت:گردش علمی وکوهنوردی باعث تقویت بنیه سلامتی شده که ارمغان آن شادابی ونشاط دردانش آموزان است.

برای دیدن عکسهای گردش علمی به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۳

موفقیت دانش آموزان دبیرستان شهید مدرس

دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس درمسابقات نشریه دیواری مرحله منطقه حائز رتبه اول بین مدارس متوسطه پسران شدند.

مجتمع این موفقیت را تبریک می گوید......


علی کاظمی زاد كارشناس فرهنگي هنري اداره گفت:

 صبح امروز شنبه مورخ ۲/۲/۹۱ با نظر داوران مربوطه گروههاي برترنشريه ديواري مسابقات فرهنگي هنري منطقه معرفي شدند.دربين  دبيرستانهاي دخترانه منطقه گروه نشريه ديواري دبيرستان فضيلت و دبيرستان هاي پسرانه نيزدبيرستان شهيد مدرس موفق به كسب رتبه اول گرديدند .ايشان درادامه گفتند كه دربين مدارس ابتدايي نيزگروه نشريه ديواري  دبستان شهيدجعفري لومارموفق به احرازرتبه اول گرديد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۲

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون فناوری مجتمع

امروزشنبه ۲/۲/۹۱میرزایی پورمدیربه اتفاق رنگین معاون فناوری مجتمع از دبستان شهیدمحمدی بازدید نمودند.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.تاکیدبر ساماندهی بایگانی وامورات دفتری ومستندات.بررسی دفاترمختلف.تحویل نمودارمقایسه ای درصدقبولی نوبت اول ۹۰-۸۹و۹۱-۹۰ جهت نصب درکلاس.ارزشیابی ازدانش آموزان.تاکیدبراجرای گردش علمی واردوبا توجه به فصل بهاربرای دانش آموزان. ازجمله اهم مواردبازدیدبود

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۲

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی

امروزشنبه ۲/۲/۹۱معاون پرورشی مجتمع ازمدارس:شهید میرزایی.۱۵خرداد.شهید موسوی درراستای اهداف آموزشی وپرورشی بازدید نمودند.

تحویل بخشنامه های اداری.تحویل نقشه تقسیمات کشوری جهت نصب درکلاس.تحویل هدایای جشن تکلیف برای دانش آموزان مکلف شده دخترپایه سوم.تاکیدبرجرای گردش علمی واردو.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تاکید بر نماز وآموزش نماز.تاکید بر ورزش صبحگاهی..

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۳۱

اردو دانش آموزی...

امروزپنج شنبه۳۱/۱/۹۱ مدارس راهنمایی بلال حبشی.پروین اعتصامی.دبیرستان دخترانه عصمت شهرک سرتنگ حوزه مجتمع شهید آوینی  درقالب اردو تفریحی وزیارتی بصورت جداگانه وتوسط  یک دستگاه اتوبوس ومینی بوس اقدام به برگزاری اردو تفریحی وزیارتی با نظارت کامل مسئولین مدارس.مربیان پرورشی وتعدادی ازدبیران به مقصد منطقه چرداول طبیعت اطراف رودخانه سیمره.تنگ قیر.وامامزاده محمد(ع )نمود.

بنابراظهارات مدیران مدارس مذکور(حاجی محمدجمالی.سرکارخانم احمدی زاد)برگزاری این اردوبا توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات ترم دوم وهمچنین وجودبهاردل انگیزتاثیرمثبتی درروح وروان وایجادنشاط در دانش آموزان داشته وآنان ازاین برنامه استقبال خوبی ازخود نشان دادند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۳۰

چند خبر کوتاه ....

خبرهای کوتاه ازمجتمع امروز چهارشنبه ۳۰/۱/۹۱

 

http://upload.nasr19.ir/images/2521uwu.jpg-حضوردانش آموزان سال دوم واعضای شورای پایگاه مقاومت دانش آموزی دبیرستان شهیدمدرس در میدان تیروبرگزاری اردوی عملی درس آمادگی دفاعی

-برگزاری اردو دانش آموزی توسط مدارس راهنمایی بلال حبشی ودبیرستان عصمت در روز پنج شنبه31فروردین ماه

-حضوردانش آموزان راه یافته به مسابقات فرهنگی هنری مرحله استان درمقاطع راهنمایی ومتوسطه همچنان ادامه دارد.

-تحویل وتوزیع هدایای ارسالی اداره منطقه برای جشن تکلیف دانش آموزان دخترپایه سوم درمدارس ابتدایی حوزه مجتمع 

-انجامفعالیتهای مربوط به طرح ملی نهضت قرآن

-حضور معاون آموزگار دبستانهای  شهید محمدی وشهید فهمیده در مجتمع

-تهیه نمودارمقایسه ای برای مدارس ابتدایی

-بازدیداداره منطقه ازدبیرستان شهید مدرس.

 

 

-برگزاری آزمونهای مستمرترم دوم درمدارس حوزه مجتمع توسط دبیران

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۳۰

تحویل جوایز مسابقات فرهنگی هنری...

ivy bar

درپی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری قرآن مرحله منطقه که دراسفندماه ۱۳۹۰ بین دانش آموزان مدارس ابتدایی درکانون علامه طباطبایی لوماربرگزارشد دانش آموزان(فردین حیدری.هانیا حیدری.معصومه جادر)ازدبستان سلمان فارسی حوزه مجتمع شهیدآوینی  توانستندبه موفقیتهایی دست یابندکه جوایزاهدایی معاونت پرورشی اداره منطقه امروز چهارشنبه ۳۰/۱/۹۱ طی مراسم خاصی ودرحضورسایردانش آموزان تقدیم حضورشان گردید.

 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۹

حضور مدیر ومعاون پرورشی مجتمع در جلسه اداره...

امروزسه شنبه ۲۹/۱/۹۱وطبق اطلاع قبلی معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان:

مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق معاون پرورشی مجتمع درجلسه توجیهی معاونت پرورشی اداره منطقه شرکت نمودند.

دراین این جلسه که باحضورمعاونت پرورشی اداره.کارشناسان حوزه پرورشی.مدیران ومعاونین مجتمعهای شهری وروستایی مدارس منطقه شیروان ودرسالن اجتماعات امورتربیتی برگزارشد.ابتدای امرآقای یوسفی زاده معاونت پرورشی اداره ضمن خیرمقدم به حضاراززحمات مربیان ومدیران درارتباط با حوزه پرورشی درمدارس  که درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته وباعث موفقیتهایی درسطح منطقه واستان شده قدردانی نمود.

ایشان درادامه درمورد برنامه هایی که معاونت پرورشی برای اوقات فراقت دانش آموزان درایام تابستان در نظرگرفته است وهمراهی مدیران مجتمعها دراین خصوص به نکاتی اشاره نمود.ازجمله این برنامه ها:طرح هجرت.کلاسهای اوقات فراغت وپایگاههای تابستانی و..

معاونت پرورشی اداره درادامه به برگزاری مراسم جشن تکلیف درمدارس.مستندسازی ازفعالیتها.اهتمام مدیران ومربیان درمسایل تربیتی واخلاقی دانش آموزان وتوجهات جدی به این مقوله.ونظارت بر مراسمات.همچنین تهیه ویژه برنامه وتقدیرازمعلمان درهفته معلم به ایرادسخن پرداخت.

درادامه آقای یوسفی زاده درموردطرح نهضت قرآن وچگونگی برگزاری آزمون با توجه به فرمهایی مربوطه وویژه این طرح تکمیل آنها وهمچنین نحوه نمره وطرح سوال ازدانش آموزان ثبت نام شده ومعرفی نفرات برتربه اداره منطقه دراین طرح به روشنگری پرداخت وجزئیات طرح وآزمون رابیان نمود.

وی درادامه به مسابقات قرآن ویژه فرهنگیان ونحوه برگزاری آزمون اشاه نمودو به سوالات مطروحه همکاران در جلسه دراین خصوص پاسخ داد.

سپس درادامه آقای بیگی رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان ضمن عرض تسلیت به خاطرایام فاطمیه درموردرویکردجدیدوزارت آموزش وپروش نسبت به فعالیتهای تربیتی.قرآن.هیاتهای مذهبی.تشکلهای دانش آموزی.وهمچنین شعارنامگذاری سال ۹۱ازجانب مقام معظم رهبری نکات ارزنده ای رابرشمرد.

جمال بیگی رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه گفت:حفظ قرآن عالی است اماعملکردبه فرامین الهی ومعارف قرآنی بالاترازآن است وبایدازمعارف قرآن درزندگی بهره برد.مابایداین امررابه عنوان باقیات صالحات درآموزش وپرورش جدی گرفته تا پاسخگوی این باشیم که کتاب قرآن که همه چیزدرآن است را به نحوشایسته ودرست به دانش آموزان آموزش دهیم تا درمسیراهلبیت قراربگیرند.

درپایان ازطرف معاونت پرورشی اداره به مدیران ومعاونین پرورشی درجلسه هدایایی تقدیم شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۹

حکم قهرمانی...

با توجه به حضور ساسان حکمت زاده دانش آموز سال سوم دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهید آوینی در مسابقات دو صحرانوردی کشوری که در استان یزد برگزار شد وموفق به کسب مقام دوم تیمی برای استان ومنطقه شد علاوه بر اهدای جایزه،  حکم قهرمانی  کشوری که به امضای آقای کیومرث هاشمی قائم مقام وزیر ورئیس مرکز تربیت بدنی وسلامت وزارت آموزش وپروش رسیده است  نیز به پاس این موفقیت به ایشان تقدیم شد.

مجتمع کسب این موفقیت رابه مربیان ومسئولین دبیرستان شهیدمدرس تبریک گفته آرزوی موفقیت درمراحل زندگی دارد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۸

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون اجرایی مجتمع

 امروزدوشنبه ۲۸/۱/۹۱مهدی میرزایی پورمدیربه همراه منتعلی حاتمی

 معاون اجرایی مجتمع شهید آوینی ازدبستان توحیدپهنه بربازدیدنمودند.

 

ازجمله اهداف مورد بازدید :

توضیحات لازم درموردطرح کیفیت بخشی وآموزش وهمچنین چگونگی اجرای فعالیتهای آموزشی.تکمــــیل فرم طرح شناسایی دانش آموزان ضعیف.تاکیدبربرگزاری اردویاگردش علمی باتوجه به فصل بهار برای دانش آموزان.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تحویل بخشنامه های اداری.بررسی پوشه کارتوصیفی.دفاترمختلف...

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۸

شرکت دانش آموزان حوزه مجتمع دربيستمين دوره مسابقات درس هايي ازقرآن

 

دانش آموزان برترآموزشگاهی مدارس راهنمایی ومتوسطه(بلال حبشی.پروین اعتصامی.دبیرستانهای عصمت وشهیدمدرس)حوزه مجتمع شهیدآوینی همراه سایر دانش آموزان منطقه امروزصبح مورخ۲۸/۱/۹۱درمرحله منطقه اي بيستمين دوره مسابقات برنامه تلويزيوني درس هايي ازقرآن  که درنمازخانه اداره آموزش وپرورش منطقه شيروان برگزارشدشرکت نمودند.

گفتنی است که دراين مرحله ازاين مسابقات تعداد۳۵نفرازدانش آموزان برگزيده مدارس راهنمايي ومتوسطه منطقه حضورداشتند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۷

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون اجرایی مجتمع

امروزیکشنبه ۲۷/۱/۹۱مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع از مدارس:شهیدمحمدی.شهید شیروانیان.شهیدموسوی.۱۵خردادحوزه مجتمع شهیدآوینی بازدید به عمل آوردند.

اهداف صورت گرفته دراین بازدید:

توضیحات لازم درمورد طرح کیفیت بخشی وآموزش وهمچنین چگونگی اجرای فعالیتهای آموزشی.تکمیل فرم طرح شناسایی دانش آموزان ضعیف.تاکیدبربرگزاری اردویاگردش علمی باتوجه به فصل بهار برای دانش آموزان.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تحویل بخشنامه های اداری.بررسی پوشه کارتوصیفی.دفاترمختلف...

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۷

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی

امروزیکشنبه ۲۷/۱/۹۱معاون پرورشی مجتمع ازمدارس:بلال حبشی وشهیدمطهری شهرک سرتنگ حوزه مجتمع شهید آوینی بازدیدنمود.

بررسی برنامه های انجام گرفته درهفته سلامت.تاکیدبرپاسخ بموقع به مکاتبات.باتوجه به سال تولیدملی...بنرویژه درسالن آموزشگاه نصب شده است.برآمادگی دانش آموزان راه یافته به مسابقات فرهنگی هنری مرحله استان درراهنمایی بلال حبشی تاکیدشد.توصیه به آماده شدن دانش آموزان وهمکاران ثبت نام شده درمسابقه نهضت قرآن جهت آزمون.بررسی مستندات پرورشی.تاکید بر ساماندهی مستندات با توجه به ارزیابی عملکرد منطقه واداره کل.توصیه به برگزاری اردویاگردش علمی برای دانش آموزان.تحویل فرم تکمیل شده طرح شناسایی دانش آموزان ضعیف.تاکیدبرورزش صبحگاهی واهمیت نمازوبویژه آموزش نماز.....

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۶

بازدید از مدارس حوزه مجتمع -مدیر مجتمع

امروزشنبه ۲۶/۱/۹۱درراستای بررسی فعالیتهای آموزشی وپرورشی مدارس حوزه مجتمع مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع ازمدارس:سلمان فارسی.شهیدفهمیده.حکیم نظامی.شهیددوستی.بازدیدبه عمل آورد.

 

اهداف مورد بازدید:

توضیحات لازم درموردطرح کیفیت بخشی آموزشی وتکمیل فرم مربوطه وتاکیدبرهرچه سریعترتکمیل نمودن فرم تا تاریخ ۲۷/۱/۹۱وعودت به مجتمع وهمچنین درموردهزینه های این طرح با اداره منطقه هماهنگی های لازم به عمل آید.بررسی وضعیت درسی دانش آموزان وشناسایی دانش آموزانی که نیازبه تلاش بیشتری دارند.توصیه های لازم درخصوص بازدید کارشناسان وزارت ازمدارس وآماده باش بودن درپاسخگویی به امورات آموزشی وپرورشی واجرایی.برسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.برسی دفاترانجمن اولیا وثبت فعالیتهای آزمایشگاه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی یااردو برای دانش آموزان با توجه به زیبایهای های فصل بهار.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۴

اردو دانش آموزی دبستان شهید مطهری

 امروزپنج شنبه ۲۴/۱/۹۱ با توجه به فرارسیدن فصل بهارودرراستای اهداف آموزشی وتربیتی وطی هماهنگی های قبلی با مجتمع واداره منطقه دبستان شهیدمطهری حوزه مجتمع شهیدآوینی درقالب اردوزیارتی وتفریحی وبوسیله یک دستگاه اتوبوس دانش آموزان خودراهمراه آموزگاران به مقصد شهرستان مهران وزیارتگاههای مسیر(علی صالح ع صالح آباد.سید حسن ع وهمچنین مناطق دیدنی و..اعزام نمود.

                        

توفیق جمشیدی معاون آموزگاردبستان مذکوراظهار داشت:ما علاوه بر استفاده بهینه از طبیعت مسیر وزیارت امام زاده های علی صالح وسید حسن علیها السلام از قلعه کنجانچم هم بازدید نمودیم که این خود بر اطلاعات تاریخی وجغرافیایی دانش آموزان افزودودانش آموزان ازاین برنامه استقبال خوبی ازخود نشان داده ودرروحیه آنان خیلی تاثیرگذاشته وباعث شوروشعف دروجودآنان شده.ایشان اضافه نمودند که تمام دانش آموزان دراین اردوحضوردارند.

برای دیدن عکسهای اردودرادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۳

بازدید از مدارس حوزه -معاون آموزشی وپرورشی مجتمع

امروز چهارشنبه ۲۳/۱/۹۱درراستای اهداف آموزشی وپرورشی مجتمع محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازمدارس:شهید محمدی.شهید شیروانیان.شهیدموسوی.۱۵خرداد.شهید میرزایی بازدید به عمل آوردند.

 

موارد بازدید:

نصب بنرویژه سال ۱۳۹۱.توزیع دفاترتحریرمرحله دوم اهدایی ازطرف آموزش اداره منطقه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی یااردوباتوجه به فصل بهاربرای دانش موزان درجهت تقویت روحیه وایجادنشاط.تاکیدبرساماندهی فعالیتهای آموزشی وپرورشی وچک لیست ارزیابی عملکرد.بررسی بودجه بندی دروس.بررسی پوشه کارتوصیفی.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تحویل نقشه جغرافیاموردنیازآموزشگاه.پیگیری مواردقابل پیگیری دربازدیدهای قبلی.تاکیدبربهداشت عمومی آموزشگاه.اهمیت به ورزش صبحگاهی ونمازجماعت.بررسی فعالیتهای صورت گرفته آموزشگاه درهفته سلامت.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۲

تهیه ونصب بنر...

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۱به نام سال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی ازطرف مقام معظم رهبری به همین مناسبت ازطرف مجتمع شهید آوینی برای مدارس حوزه مجتمع بنرویژه تهیه ودر مدارس توسط معاون آموزگاران نصب شد...

ادامه تصاویرنصب بنردرمدارس حوزه مجتمع درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۲

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی

امروز سه شنبه ۲۲/۱/۹۱مدارس (سلمان فارسی.شهید فهمیده.حکیم نظامی.شهید دوستی.توحید پهنه بر) توسط معاون پرورشی مجتمع مورد بازدید قرار گرفت.

تبریک سال جدیدبه همکاران ودانش آموزان.حضوردرمراسمات آغازین.ورزش صبحگاهی.با توجه به هفته سلامت ارائه نکات بهداشتی وسلامتی برای دانش آموزان.تحویل بخشنامه های اداری.توزیع دفترتحریر دانش آموزی مرحله دوم بین دانش آموزان.نصب بنرویژه سال تولیدملی تهیه شده توسط مجتمع در سالن آموزشگاه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی واردوبا توجه به فصل بهاربرای دانش آموزان.بررسی برنامه های اجراشده دبستان درهفته سلامت ازجمله موارداین بازدیدها بود.


تصاویری ازدانش آموزان.آموزگاران ودبستان شهید فهمیده   درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۹

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون اجرایی مجتمع

امروز شنبه ۱۹/۱/۹۰میرزایی پور مدیر به اتفاق حاتمی معاون اجرایی مجتمع شهید آوینی از مدارس:شهید موسوی.۱۵خرداد.شهید میرزایی اسلامیه در راستای اهداف آموزشی واجرایی مدارس بازدید به عمل آوردند.

 

اهم موارد بازدید:تبریک سال نو به همکاران .تاکید بر ساماندهی موارد چک لیست ارزیابی عملکرد.توصیه به کیفیت بخشی یادگیری دردانش آموزان.بررسی نقاط ضعف وتلاش در رفع موانع آموزشی ویادگیری دانش آموزان.با توجه به هفته بهداشت وسلامت تاکید بر اجرای موازین ونکات بهداشتی از جمله اهمیت دادن به بهداشت فردی ومحیط  توسط دانش آموزان.تاکید بر تربیت بدنی وورزش صبحگاهی وهمچنین تبیین نقش ورزش در سلامتی افراد .اهمیت دادن به نماز وفریضه نماز جماعت.تحویل بخشنامه های اداری.با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی  سخنرانی وروشنگری توسط معاون آموزگاران در این زمینه برای دانش آموزان.تاکید بر برگزاری گردش علمی واردو برای دانش آموزان...

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۹

اخبارکوتاه -دبیرستان شهید مدرس

خبرهای کوتاه از دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی در روزشنبه ۱۹/۱/۹۱

-سخنرانی به مناسبت هفته سلامت وبهداشت برای دانش آموزان توسط مدیر مجتمع آقای میرزایی پوروتاکید بر بهداشت فردی واجتماعی

-نظافت وبهداشت عمومی آموزشگاه توسط خدمتگزار آموزشگاه آقای قادری پور

-نظافت وتمیز نمازخانه دبیرستان جهت برپایی نماز جماعت

-برپایی نماز جماعت .

-تهیه تراکت ومطالب بهداشتی در تابلو اعلانات وروشنگری در این زمینه برای دانش آموزان به مناسبت هفته سلامت

-برگزاری مسابقات والیبال دوستانه بین دانش آموزان


عکسهای اجرای مراسم نماز جماعت درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۶

شهادت حضرت فاطمه س....

 

ایام فاطمیه... 

فرارسیدن سالروزشهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا(س)را به تمامی مسلمانان تسلیت می گوییم . 

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

برروی تیترویژه نامه بالا کلیک نمایید
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۵

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون پرورشی مجتمع

امروزسه شنبه۱۵/۱/۹۱ مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق معاون پرورشی مجتمع شهیدآوینی ازمدارس حوزه مجتمع درشهرک سرتنگ(دبستان شهیدمطهری.دبیرستان عصمت.راهنمایی پروین اعتصامی.راهنمایی بلال حبشی) بازدیدنمودند.

                                                   

دراین بازدیدها که به مناسبت آغازسال جدیدصورت گرفت باتوجه به اتمام تعطیلات نوروزی ضمن تبریک سال جدید:بررسی حضورهمکاران ودانش آموزان درواحدهای آموزشی.توصیه به ساماندهی فضای آموزشی کلاس ومحیط  ازلحاظ بهداشتی .وضعیت عمومی.جمع آوری مطالب وتراکتهای زمان گذشته تابلواعلانات ونصب مطالب جدید.تهیه تابلواعلانات وبنرسال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تاکیدبرآماده نمودن دانش آموزبرترمسابقات درسهایی ازقرآن آموزشگاه جهت حضوردرمسابقه مرحله منطقه.تاکید وتوصیه به برنامه ریزی جهت اردو ویا گردش علمی دانش آموزان باتوجه به فرارسیدن فصل بهارورویش طبیعت.توصیه به پاسخگویی مکاتبات بموقع.صحبت درموردنامگذاری وشعارسال ۱۳۹۱برای دانش آموزان.تاکیدبراهمیت نمرات مستمر دانش آموزان به دبیران درجلسات شورا.ساماندهی مواردچک لیست ارزیابی عملکرد.. مدنظر بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۴

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزدوشنبه ۱۴/۱/۹۱مدیرومعاونین اجرایی وآموزشی مجتمع شهید آوینی ازمدارس حوزه مجتمع دراولین روزسال جدید بازدید به عمل آوردند.

 

تبریک سال جدید.بررسی حضوردانش آموزان وهمکاران درواحدهای آموزشی.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی مدارس.تاکیدبرساماندهی بهداشتی ونظافت محیط وکلاسهاباتوجه به تعطیلات.تاکیدبرعزم راسخ برای ادامه فعالیت آموزشی .یادآوری وتوصیه به تصحیح بموقع پیکهای نوروزی.تمهیدات لازم برای گردش علمی واردوبرای دانش آموزان....ازاهم موارد بازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۲۵

نوروز؛ روز اتفاقات بزرگ است

نوروز،يعني روز نو! درروايات ماـ بخصوص همان روايت معروف معلّي‏بن‏خنيس ـ به اين نكته توجه شده است.معلّي‏بن‏خنيس كه يكي ازرُوات برجسته اصحاب است وبه نظرما «ثقه» است،جزوشخصيت‌هاي برجسته و ....   

درادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۲۴

به استقبال بهار ونوروزباستانی...

امروزچهارشنبه ۲۴/۱۲/۹۰درجهت استقبال ازسال جدیدونوروزباستانی دردبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی مراسم ویژه ای برگزارشد.

این مراسم که به شکل تهیه سفره های مختلف هفت سین وبنا برسلیقه دانش آموزان تهیه شده بوددانش آموزان باهمکاری دبیران ومسئولین آموزشگاه توانستنددرجهت استقبال از بهار طبیعت ونوروز باستانی باتزیین سفره های رنگارنگ هفت سین وهمچنین تهیه غذاهای محلی وبومی منطقه بدینوسیله به اظهار شادی ونشاط بپردازند .

احمدی زادمعاون آموزشگاههای مذکوردراین باره گفت:دراین مراسم هرکدام ازکلاسهابنابر سلیقه خودیک سفره هفت سین تهیه نموده ودریک مسابقه شرکت نمودندکه درپایان به دانش آموزان تهیه کننده سفره برترطبق ملاک داوران جوایزی ازطرف آموزشگاه اهدا شد.

دراین مراسم علاوه بردبیران ومسئولین آموزشگاه آقایان:یوسفی زاده معاونت پرورشی وکارشناسان حوزه معاونت.نعمتی حراست اداره.رضایی فرآموزش.دلفانی خدمات اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان نیزحضورداشتند.

آقای یوسفی زاده معاونت پرورشی اداره منطقه ضمن صحبت برای دانش آموزان درباره نوروز واستفاده ازفرصت تعطیلات به طرح مسابقه درمورددعای تحویل سال پرداختندکه به دانش آموزبرنده ازطرف آموزشگاه جایزه اهداشد.درکناراین مراسم برنامه های جانبی همچون:اجرای سرود.نمایش طنز.توسط دانش آموزان به اجرادرآمد. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۲۴

اهدای جوایز

امروزچهارشنبه ۲۴/۱۲/۹۰درمدرسه راهنمایی بلال حبشی مراسم اهدای جوایزمسابقات برگزارشد.

بنابراظهارات حاجی محمدجمالی معاون آموزشگاه مذکورضمن تبریک پیشاپیش سال جدید طی مراسم خاصی جوایزدانش آموزان حائزرتبه درمسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه به آنان اهداشدوهمچنین تعدادی کفش وپوشاک اهدایی کمیته امدادامام خمینی شاخه شیروان ودفترتحریراهدایی ازطرف اداره آموزش وپروش منطقه دراختیارتمام دانش آموزان قرارگرفت.

جمالی درادامه افزود:جهت ایجادروحیه نشاط وشادی مضاعف بین دانش آموزان باهمت دبیر تربیت بدنی آموزشگاه آقای مجیدجمالی یک دوره مسابقه فوتسال بین دانش آموزان تمام پایه ها برگزارودرپایان به تیم برنده جوایزی اهداشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۲۲

حضور دانش آموزان در مراسم تجلیل....

امروزدوشنبه ۲۲/۱۲/۹۰صبح دانش آموزان مقاطع راهنمایی ومتوسطه حوزه مجتمع شهیدآوینی درمراسم تجلیل واهدای جوایز ازدانش آموزان حائزرتبه برتردرمسابقات فرهنگی هنری منطقه ونیز راه یافته به مرحله استان وهمچنین نشست توجیهی مسابقات ویزه مرحله استان که درنمازخانه اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان باهمت معاونت پرورشی برگزارشده بودبه همراه مربیان پرورشی خود شرکت نمودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۲۲

بازدید از مدارس-معاون آموزشی مجتمع

امروزدوشنبه ۲۲/۱۲/۹۰درراستای اهداف آموزشی واجرایی محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازراهنمایی پروین اعتصامی ودبیرستان عصمت حوزه مجتمع شهیدآوینی  بازدیدبه عمل آورد.

اهم وشاخصهای دراین بازدید:بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تاکیدبررعایت نکات ایمنی وحفاظت ازاموال مدرسه باتوجه به ایام تعطیلات نوروز.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تحویل تعدادی دفترتحریراهدایی ازطرف اداره منطقه وهمچنین پوشاک اهدایی کمیته امدادامام(ره)شیروان.تاکیدوتوجه جدی به فعالیت آموزشی تاآخرین روزکاری.پیگیری مسابقات فرهنگی هنری وتوجیه دانش آموزان راه یافته به مرحله استان.....

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۲۰

کسب موفقیت دردبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع

درپی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه دانش آموزان سال اول دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی توانستند دررقابت باسایردانش آموزان به مرحله استان راه یابند.

آقای پیام منصوریان 

دانش آموزسال اول  

 دررشته اذان

                

آقای ایوب جمشیدی    

دانش آموزسال اول    

 دررشته  حفظ قرآن                                                                                                  

 مجتمع کسب این موفقیت راتبریک گفته وبرای دانش آموزان نامبرده آرزوی پیروزی دارد

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۱۷

اعلام نتایج مسابقات فرهنگی هنری -مقطع ابتدایی

ivy bar

درپی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه دراسفندماه ۱۳۹۰ بین دانش آموزان مدارس ابتدایی که درکانون علامه طباطبایی لوماربرگزارشددانش آموزان مدارس ابتدایی حوزه مجتمع شهیدآوینی  توانستندبه موفقیتهایی دست یابند.

مسابقه قرآن

حفظ قرآن - پایه دوم- رتبه دوم

دانش آموزهادی رنجبر -ازدبستان شهیدمحمدی مله ماران

حفظ قرآن-پایه سوم-رتبه اول

دانش آموزفردین حیدری-ازدبستان سلمان فارسی

حفظ قرآن-پایه سوم-رتبه دوم

دانش آموزهانیا حیدری-ازدبستان سلمان فارسی 

 حفظ قرآن-پایه چهارم-رتبه اول

دانش آموزکوثرکوخایی-ازدبستان شهیدمطهری

قرائت قرآن -پایه پنجم

دانش آموزامیرحسین ولی نژاد-ازدبستان توحیدپهنه بر

قرائت قرآن-پایه پنجم

دانش آموزمریم شرفی-ازدبستان شهیدمطهری


مسابقه احکام

پایه چهارم دختران- رتبه اول

فاطمه کاکایی-دانش آموز دبستان شهید مطهری

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۱۴

بازبینی مسابقه سرود

امروزیکشنبه ۱۴/۱۲/۹۰.طبق برنامه زمانبندی شده واطلاع قبلی وبا توجه به کسب رتبه اول گروه سرودمدرسه راهنمایی بلال حبشی درمسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه وراهیابی به مرحله استان.این گروه سرودجهت مرحله بازبینی مسابقات که درکانون علامه طباطبایی لومار برگزارشده وداوران برجسته معاونت پرورشی وفرهنگی هنری آموزش وپرورش اداره کل جهت بازبینی وداوری نهایی حضورداشتندبه همراه مربی پرورشی آموزشگاه بلال حبشی ومعاونت پرورشی مجتمع اعزام شدند.

 آقایی کارشناس فرهنگی هنری معاونت پرورشی گفت:نتیجه متعاقباپس ازبازبینی تمام مسابقات  اعلام خواهدشد.

بقیه عکسها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۱۲

وفات حضرت معصومه(س)...

سالروزوفات جانگدازحضرت معصومه(س)تسلیت وتعزیت باد

درادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۱۰

تهیه بروشور

امروز چهارشنبه۱۰/۱۲/۹۰با تلاش مجتمع و آقای شهرام رنگین معاونت فناوری مجتمع بروشور ویژه گروه سرود مدرسه راهنمایی بلال حبشی حوزه مجتمع شهید آوینی که به مسابقات استان راه یافته است جهت مرحله بازبینی آماده  وتهیه شد. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۱۰

مراسم اهدای جوایز-دبستان شهید مطهری

به پاس تقدیروتشکرازدانش آموزان فعال درزمینه های فرهنگی هنری.همکاری باآموزشگاه.برتراخلاقی.ممتازمعدل درترم اول.ورزشی درپایه های مختلف و..توسط آموزشگاه شهیدمطهری طی مراسم خاصی وباحضورآموزگاران محترم جوایزی اهدا شد.

 

 

 

بقیه عکسها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۰۹

بازدید از مدارس-معاون آموزشی مجتمع

روزدوشنبه ۸/۱۲/۹۰ محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازمدارس توحیدپهنه بروسلمان فارسی بازدید نمود.

 

 

توجیه همکاران درخصوص بازدیدبازرسان وزارات درروزهای پایانی سال.بررسی پوشه شرکت دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری.پوشه کار.دفاترمختلف.تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری منطقه.ارزشیابی ازپایه های اول وچهارم دانش آموزان توحیدپهنه بردردروس ریاضی فارسی املاء وعلوم وهمچنین دانش آموزان پایه چهارم دبستان سلمان فارسی دردروس:ریاضی وعلوم وهدیه های آسمان که نتیجه ارزشیابی وپاسخگویی دانش آموزان رضایتبخش بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۰۷

بازدید از مدارس-مدیر ومعاون اجرایی مجتمع

ivy bar

 امروزیکشنبه ۷/۱۲/۹۰مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع ازدبستانهای شهیدمحمدی وشهیدشیروانیان بازدیدنمودند.

مواردبازدیدشده:

برسی وصضعیت عمومی آموزشگاه.برسی دفاتر.نمرات مستمر.تاکیدبرانجام صحافی نمرات ترم اول.پیگیری آموزش نمازوارزشیابی ازدانش آموزان.پیگیری مستندات آموزشی وپرورشی.پیگیری مواردقابل ذکرشده دربازدیدهای قبل.برای شرکت فعال دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری تمهیدات لازم بکارگرفته شده.تحویل بروشوروطرحهای ابتکاری مجتمع درخصوص دروس ریاضی وجغرافیا.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۰۷

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-مدیر ومعاون پرورشی

امروزیکشنبه ۷/۱۲/۹۰میرزایی پورمدیربه همراه معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهیدمطهری بازدید نمودند.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.بررسی دفاترمختلف.تاکیدبرساماندهی به مستندات آموزشی وپرورشی باتوجه به ایام پایانی سال تحصیلی.تحویل ابتکارات ریاضی وجغرافیاکه توسط مجتمع تهیه شده بودبه آموزشگاه جهت استفاده.تحویل بخشنامه های اداری.تاکید وتوصیه به جمع آوری تراکتهای تاریخ گذشته ونصب مطالب جدیددرتابلواعلانات.پیگیری مسابقات فرهنگی هنری.لازم به ذکراست که دانش آموزان درحال اعزام وحضوردرمسابقات فرهنگی هنری قرآن بودند.تاکیدبرپاسخ بموقع به مکاتبات.آموزش صحیح خوانی نماز.بررسی نمرات مستمر.ارزشیابی ازدانش آموزان.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۰۷

حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری

امروزیکشنبه ۷/۱۲/۹۰دانش آموزان مقطع ابتدایی حوزه مجتمع شهیدآوینی درادامه شرکت درمسابقات فرهنگی هنری همراه آموزگاران خود درمسابقه قرآن که درمحل کانون علامه طباطبایی لوماربرگزارشد شرکت نمودند.

لازم به ذکراست که مسابقه امروزحفظ وقرائت قرآن بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۰۶

بازدید از مدارس-مدیر ومعاون آموزشی

امروزشنبه ۶/۱۲/۹۰درراستای پیگیری اهداف آموزشی وپرورشی میرزایی پورمدیربه همراه ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی بازدید نمودند.

برسی دفاترمختلف:شاخص.انجمن اولیاء.مستندات آموزشی وپرورشی.دفترثبت آزمایشگاه.وضعیت نمرات مستمر.پیگیری پاسخ به مکاتبات اداری.بررسی کلاس کنکوری.جلسه توجیهی بخشنامه وزارتی درخصوص عدم مردودی پایه اول راهنمایی وتشکیل کلاسهای تقویتی جهت جلوگیری ازمردوی پایه اول.صدورتشویقی برای همکاران واجدشرایط دردستورکار بازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر