۹۳/۰۱/۳۱

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی وپرورشی امروز یکشنبه 31/1/93آقای مهدی میرزایی پور مدیر به همراه معاون پرورشی مجتمع از واحدهای آموزشی سلمان فارسی شهیدفهمیده وشهید دوستی بازدید نمودند.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.ارزشیابی ازدانش آموزان درروانخوانی وصحیح خوانی قرآن ونمازکه در پاسخگویی خوب بودند. باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی وهمچنین فصل بهار براجرای برنامه گردش علمی تأکیدشد. بنابراظهارات دانش آموزان ومدیرآموزشگاه برنامه های ورزش صبحگاهی ومراسمات آغازین بصورت چشمگیری اجرامی شود

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۸

بازدیدمعاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از مدارس

امروز یک شنبه 18/12/92 معاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از دبستانهای حکیم نظامی وشهید دوستی حوزه مجتمع بازدید نمودند.بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.بررسی دفاترشاخص وپوشه کارتوصیفی.ارزشیابی ازصحیح خوانی نمازوروانخوانی قرآن.ارزشیابی ازدروس:قرآن.فارسی.ریاضی که دانش آموزان به خوبی پاسخگو بودند.درخصوص رعایت بودجه بندی دروس وادامه فعالیت آموزشی روزهای پایانی سال.بکارگیری تمهیدات لازم درراستای ایمنی آموزشگاه درتعطیلات نوروزی نکات لازم ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۳۰

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروزچهارشنبه 30/11/92 آقای مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق معاون پرورشی مجتمع رأس ساعت ۵۰/9صبح ازدبستان شهیددوستی تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی بازدیدبه عمل آمد.برررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.توجیه دانش آموزان درراستای کمکهای اولیاء به آموزشگاه دررفع هزینه ها.تأکیدبراستفاده ازوسایل کمک آموزشی درجهت پیشبرداهداف آموزشی.درخصوص شرکت دانش آموزان مبنی برحضوردرالمپیادهای دانش آموزی ومسابقات  فرهنگی هنری برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۱۴

بازدیدمعاون پرورشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف پرورشی امروزدوشنبه 14/11/92 رأس ساعت 9صبح معاون پرورشی مجتمع ازمدارس(سلمان فارسی.شهیدفهمیده.حکیم نظامی وشهید دوستی)بازدیدبه عمل آورده ضمن تبریک دهه فجربراجرای برنامه به مناسبت دهه فجر.حضورفعال دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری.اجرای عملی آموزش نمازوبیان مسایل احکام برای دانش آموزان تأکید نمود.ودرادامه ضمن تحویل بخشنامه های اداری تعدادی پوسترمناسبتی دهه فجرجهت نصب واستفاده درآموزشگاه دراختیاراین واحدهای آموزشی قرارداد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۱۶

بازدید مدیرومعاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه ۱۶/۱۰/۹۲آقایان میرزایی پوروایدی زاده مدیر ومعاون آموزشی مجتمع از آموزشگاههای شهید دوستی وسلمان فارسی بازدید نمودند.

ایشان دراین بازدید ضمن بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه به بررسی وضعیت امتحانات برگزارشده وهمچنین برنامه امتحانی پرداخته ودرجریان کم وکیف کارقرارگرفتند ودراین راستا سازوکارهای لازم را ارائه نمودند.درادامه دفاتر شاخص.کیفی.وتوصیفی نیز مورد ارزیابی وبررسی قرار گرفت.درپایان ضمن تأکید بر توجه جدی به نمرات مستمر بر ارسال بموقع نمرات به مجتمع جهت صدور کارنامه نیز تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۲۶

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروزسه شنبه ۲۶/۹/۹۲رأس ساعت ۴۰/۱۱صبح آقای مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهیددوستی بازدیدنموده وضمن بررسی مسایل جاری آموزشگاه برپیگیری ویا اجرای موارد زیرتأکید نمودند.پیگیری وثبت نام ازدانش آموزان مستعد درمسابقات فرهنگی هنری.صحیح خوانی وآموزش احکام مربوط به نماز.صحیح خوانی وروانخوانی قرآن کریم.آمادگی وبرنامه ریزی برای اجرای مطلوب وبا کیفیت اجرای امتحانات نوبت اول.صرفه جویی درمصرف سوخت وپاسخگویی بموقع به مکاتبات.درپایان بخشنامه های اداری تحویل گردید.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۱۲

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروزسه شنبه۱۲/۹/۹۲درراستای اهداف آموشی همسوبا سیاستهای مجتمع آقای محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ضمن بازدیدوارزشیابی از واحدهای آموزشی :سلمان فارسی.شهیدفهمیده.حکیم نظامی وشهیددوستی حوزه مجتمع ازنزدیک در جریان فعالیتهای آموزشی این مدارس قرارگرفت.

ایشان درادامه ضمن تأکید بر رعایت امر بودجه بندی دروس به ارزشیابی از دانش آموزان درتمام پایه ها پرداخت که در مجموع دانش آموزان در پاسخگویی خوب بودند که تلاشهای ارزنده همکاران دراین زمینه ستودنی است.ایدی زاده همچنین به بررسی دفاتر شاخص.پوشه های توصیفی.برنامه سالانه پرداخت ودراین خصوص به همکاران توصیه های لازم را ارائه نمود.توزیع بخشنامه های اداری وتوجیه همکاران در تکمیل فرمهای مربوط به انتخاب معلم نمونه ازدیگرموارد دستورکاربازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۲۷

بازدیدازمدارس-معاون آموزشی مجتمع

امروزدوشنبه۲۷/۸/۹۲آقای محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبستانهای حکیم نظامی وشهیددوستی بازدید به عمل آوردند.

 پیگیری شارژکپسول اطفاء حریق.نصب وراه اندازی وسایل گرمایشی.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تأکیدبراستفاده ازوسایل کمک آموزشی.توجه به بودجه بندی دروس.ارزشیابی ازدانش آموزان درپایه های:اول ودوم وسوم دروس:ریاضی وفارسی وبنویسیم که درمجموع رضایت بخش بود.تلاش همکاران محترم آقایان:سیفی وغلامی دراین راستاشایسته تقدیراست.دفاترآماروامتحانات وهمچنین تعدادی تراکت مختلف جهت نصب درتابلواعلانات آموزشگاه تحویل گردید.درمورد ثبت نمرات دردفاتر شاخص.کیفی وپوشه کارتوصیفی توصیه های لازم ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۰۵

بازدید معاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروز یکشنبه ۵/۸/۹۲ معاون پرورشی وتربیت بدنی مجتمع از دبستان شهید دوستی حوزه مجتمع در روستای ورمیان بازدید نمودند.ایشان ضمن حضور در ورزش صبحگاهی وهمچنین برنامه های صبحگاه در خصوص نقش ورزش در سلامتی .همچنین استفاده از تغذیه مناسب وبویژه وعده صبحانه ونقش آن در فعالیتهای فکری ویادگیری مطالب برای دانش آموزان نکاتی را ارائه نمودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۰۱

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

روزسه شنبه ۳۰/۷/۹۲آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع از آموزشگاههای:سلمان فارسی.شهید فهمیده.حکیم نظامی .شهید دوستی حوزه مجتمع بازدیدنمودند.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.ارزشیابی از دانش آموزان.توصیه وتأکیددرراستای استفاده از پوشه کارتوصیفی.استفاده ازوسایل کمک آموزشی دریادگیری بهتر دانش آموزان.ثبت فعالیتهای آزمایشگاه.استفاده ازآزمونهای مستمرو...ازاهم مواردبازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۷/۱۵

بازدیدمعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروز دوشنبه 15/7/92معاون  پرورشی  مجتمع از آموزشگاههای حکیم نظامی وشهید دوستی  بازدید نمود. بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.ارائه نکات لازم در خصوص کار با رایانه.پاسخگویی به سوالات لازم در این زمینه. بر اجرای منظم وبموقع ورزش صبحگاهی.نمازجماعت.مراسمات آغازین.نصب مطالب جدیددرتابلو اعلانات.تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۷/۰۳

بازدیدمعاون پرورشی وتربیت بدنی مجتمع از مدارس

امروزچهارشنبه صبح مورخ 3/7/92معاون پرورشی وتربیت بدنی مجتمع از آموزشگاههای:سلمان فارسی.شهیدفهمیده.حکیم نظامی.شهیددوستی وتوحید پهنه بر بازدید نموده واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشگاه قرار گرفتند.

عرض تبریک وتهنیت به مناسبت آغازماه مهروهفته دفاع مقدس.بررسی وضعیت بهداشتی وعمومی آموزشگاه.حضوردرمراسم صبحگاهی وارائه نکات تربیتی.تأکیدبراجرای منظم ودقیق ورزش صبحگاهی.آموزش صحیح خوانی نماز.تحویل بخشنامه های اداری.مستندسازی فعالیتها.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۳/۰۱

بازدید معاون اجرایی از مدارس حوزه

امروز چهارشنبه ۱/۳/۹۲ آقای منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع از نحوی چگونگی اجرای امتحانات پایانی پایه های پنجم وششم دبستان های  شهید دوستی و  حکیم نظامی بازدید نمودند .

در این بازدید  شرایط و  ایجاد فضای روانی و آرام حاکم برجلسات امتحانی موردتوجه و تأکید قرار گرفت  . همچنین در خصوص قرائت نمرات درسیستم ، اخذ وجوه کتب درسی و چگونگی ثبت نام دانش آموزان درسال آینده توصیه های لازم ارائه گردید .

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۲/۲۱

بازدید معاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از دبستان شهید دوستی

امروز شنبه ۲۱/۲/۹۲ساعت ۵/۱۱آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی به همراه معاون پرورشی مجتمع از دبستان شهید دوستی تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی بازدید نمودند.

بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.ارزشیابی از دانش آموزان پایه های دوم وششم در دروس:ریاضی.قرآن.واجتماعی که در پاسخگویی خوب بودند.بر برگزاری امتحانات خرداد در شرایط عالی ومطلوب وارسال بموقع نمرات به مجتمع جهت صدور کارنامه.جمع آموری وجوه کتاب دانش آموزان تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۱/۲۸

برگزاری گردش علمی در مدارس حوزه مجتمع

امروزچهارشنبه ۲۸/۱/۹۲درراستای اهداف علمی وآموزشی وهمچنین استفاده بهینه ازطبیعت دراین فصل بهارمدارس:سلمان فارسی. شهید فهمیده وشهیددوستی وحکیم نظامی حوزه مجتمع شهید آوینی اقدام به برگزاری گردش علمی به مقصدکوههای اطراف نمودند.

 بنابراظهارات معاون آموزگاران مدارس مذکور:هدف ازبرگزاری این گردش علاوه برسلامتی وتندرستی وکوهپیمایی. حس اجتماعی بودن.مشارکت ومسئولیت پذیری ونیزکسب معلومات علمی وتجربه دردانش آموزان  است.  همچنین با توجه به کوهنوردی که دانش آموزان تا بالای کوه قلارنگ انجام دادند ایجاد نوعی انبساط خاطرمی باشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۱/۲۶

بازدید مدیر ومعاون پرورشی ومربی فناوری مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه26/1/92 ساعت 15/8صبح میرزایی پور مدیر به همراه معاون پرورشی ومربی فناوری مجتمع از دبستان شهید دوستی تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی بازدید نموده وموارد زیر در دستور کار بازدید قرار گرفت:

اهدای جایزه به دانش آموز محمد حسین مامنه از طرف مجتمع به عنوان فعال در حوزه پرورشی وآموزشی.تأکید بر ادامه روندفعالیتهای آموزشی وپرورشی(ورزش صبحگاهی.نماز جماعت...).ارائه نکات لازم درمورد بودجه بندی دروس.تأکید برجمع آوری مدارک لازم ثبت نام دانش آموزان ورودی وسال اول جدید وارسال به مجتمع جهت ثبت نام در سیستم سناد.تأکید بر برگزاری گردش علمی با توجه به فصل بهار.وسال اول جدید وارسال به مجتمع جهت ثبت نام در سیستم سناد.تأکید بر برگزاری گردش علمی با توجه به فصل بهار.بررسی ورفع اشکالات درسی وارائه مباحث جدید در درس فناوری واطلاعات توسط آقای بیگی به دانش آموزان.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۱/۲۱

بازدید معاونین آموزشی وپرورشی مجتمع ازمدارس

امروزچهارشنبه 2۱/1/92درراستای اهداف آموزشی وپرورشی آقایان:ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازآموزشگاههای سلمان فارسی.شهیدفهمیده.حکیم نظامی.شهیددوستی بازدید نمودند.

 تبریک سال نوبه همکاران ودانش آموزان.ارزشیابی ازدانش آموزان.صحبت درارتباط بامقولات هفته سلامت وبالأخص خوردن صبحانه وغذای سالم برای دانش آموزان .تأکیدبربرگزاری اردویا گردش علمی با توجه به فصل بهار.ارائه نکات لازم درارتباط با فرم ارزیابی عملکرد تکمیل وآماده سازی مستندات درراستای فرم .ارائه نکاتی درارتباط با رعایت بودجه بندی دروس.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۱۲/۱۲

بازدیداز مدارس حوزه مجتمع

امروزشنبه ۱۲/۱۲/۹۱ ایدی زاده وبیگی معاونین آموزشی وفناوری به همراه معاون پرورشی مجتمع ازآموزشگاههای شهیدفهمیده.حکیم نظامی وشهیددوستی بازدیدنموده وازنزدیک درجریان فعالیتهای آموزشی وپرورشی قرارگرفتند.

دبستان شهید فهمیده:تحویل بخشنامه های اداری.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.ارزشیابی ازدروس:قرآن.فارسی.ریاضی پایه های سوم وششم تحت تصدی آقای سهرابی که دانش آموزان درپاسخگویی موفق بودند.درزمینه صحیح خوانی نمازوروانخوانی قرآن دانش آموزان به خوبی پاسخگوبودند.توسط معاونت فناوری مجتمع ضمن مروربرمطالب گذشته ورفع اشکالات درسی طراحی توسط رایانه برای دانش آموزان توضیح داده شد.  

دبستان حکیم نظامی:تحویل بخشنامه های اداری.ارزشیابی ازدروس:فارسی.بنویسیم.ریاضی پایه های اول.دوم وپنجم.صحیح خوانی نمازوهمچنین روانخوانی قرآن که دانش آموزان درهمه مواردبخوبی جوابگوبودند.درادامه توسط آقای بیگی معاونت فناوری مجتمع ضمن مروری برمطالب گذشته ورفع اشکالات درسی ازفعالیتهای صورت گرفته توسط دانش آموزان که درسیستم رایانه ذخیره شده بودندبازدیدبه عمل آمده ومطالب جدید تدریس شد.

 دبستان شهید دوستی:تحویل بخشنامه های اداری.ارزشیابی ازدروس:ریاضی.اجتماعی.قرآن پایه های سوم وپنجم که دانش آموزان درپاسخگویی خوب بودند.ازدانش آموزان درزمینه روخوانی قرآن ارزشیابی شده ودرادامه نکات تجویدی لازم به دانش آموزان ارائه شد.همچنین توسط معاونت فناوری مجتمع اشکالات درسی دانش آموزان درزمینه رایانه بررسی ومطالب جدیدی درارتباط با طراحی توسط رایانه ارائه شد.توسط سه نفرازدانش آموزان سرودی زیبا که درارتباط با نمازتهیه شده بوداجراشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۱۱/۳۰

ارائه مطالب جدید توسط مربی فناوری مجتمع به دانش آموزان...

درراستای اهداف آموزشی امروز دوشنبه 30/11/91 آقای علی بیگی مربی فناوری مجتمع از آموزشگاههای:شهیدفهمیده.حکیم نظامی.شهیددوستی حوزه مجتمع بازدیدنمودندوبه دانش آموزان پایه ششم همسوباکتاب فناوری اطلاعات مطالب جدیدی ارائه نمودند.

 ارزشیابی ازمطالب گذشته.نحوه بازیابی فایل حذف شده.نحوه حذف پوشه .نحوه تغییرنام پوشه.کپی گرفتن از یک فایل وهمچنین مروری برمطالب گذشته ورفع اشکال ..نحوه واردشدن به برنامه word و تعیین سایز برگه.نحوه نوشتن جملات وتغییررنگهای آنهابرای دانش آموزان.نحوه درج تصویر وکلیپ آرت.ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۱۱/۲۴

بازدیدمعاون آموزشی ومربی فناوری ازمدارس حوزه مجتمع

درراستای اهداف آموزشی وبررسی فعالیتها دوشنبه ۲۳/۱۱/۹۱ محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی  وعلی بیگی مربی فناوری مجتمع از آموزشگاههای:توحیدپهنه بر،شهید دوستی،شهیدفهمیده بازدید نمودند.

توحیدپهنه بر

 تحویل بخشنامه های اداری.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.ارائه نکات لازم درارتباط با دانش آموزان پایه های چهارم.پنجم وششم برای حضور فعال وبا آمادگی کامل درمسابقات علمی.ارزشیابی ازدروس ریاضی بخوانیم وبنویسیم تاریخ وجغرافیای پایه های اول وپنجم.که دانش آموزان در پاسخگویی موفق بودند.که حاکی از زحمات آموزگارمربوطه آقای فتاحی است.

شهیدفهمیده

ارزشیابی از دانش آموزان پایه های چهارم وپنجم در دروس:ریاضی.تاریخ مدنی.هدیه های آسمانی که دانش آموزان در پاسخگویی خوب بودند.درخصوص راهنمای استفاده از رایانه با زبان ساده توسط مربی فناوری تراکت ویژه ای تهیه شده بود که آموزگار درس فناوری پایه ششم و دانش آموزان  در این راستا توجیه شد.

شهیددوستی

ارزشیابی از پایه های چهارم وششم دردروس:ریاضی.علوم وفارسی که پاسخگویی دانش آموزان رضایتمند بود.درمورد شرکت فعال دانش آموزان در مسابقات علمی پایه های چهارم .پنجم.ششم نکات لازم ارائه شد. درخصوص راهنمای استفاده از رایانه با زبان ساده توسط مربی فناوری تراکت ویژه ای تهیه شده بود که آموزگار درس فناوری پایه ششم و دانش آموزان  در این راستا توجیه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۱۱/۱۶

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع ازمدارس

امروزدوشنبه16 / بهمن /1391 برابربا22 /ربيع‌الاول /1434 میرزایی پورمدیربه اتفاق معاون پرورشی مجتمع درراستای اهداف آموزشی وپرورشی ازآموزشگاههای سلمان فارسی.شهیدفهمیده وشهیددوستی حوزه مجتمع بازدیدنموده وازنزدیک درجریان فعالیتهای آموزشی وپرورشی قرارگرفتند.

 تبریک دهه مبارک فجر.بررسی مستندات آموزشی وپرورشی.تبیین وروشنگری درارتباط دهه مبارک فجربرای دانش آموزان.تأکیدبرشرکت فعال دانش آموزان وباآمادگی کامل درالمپیادهای علوم وریاضی.همچنین درخصوص پیگیری بخشنامه طرح:تلاشگران امروزبرگزیدگان فرداتوصیه های لازم ارائه گردید.مهدی میرزایی پور مدیر مجتمع طی سخنانی ضمن تبریک به مناسبت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ودهه مبارکه فجربه دانش آموزان گفت:دربه ثمرنشستن درخت تنومندانقلاب اسلامی همه مردم نقش فعالی داشتندودراین راه عزیزانی شهیدشدندوامروزه این کشورعزیزمابه پیشرفتهای زیادی درتمام زمینه هارسیده پس وظیفه همه ماعلاوه برپاسداری ازخون شهیدان، این است که با تلاش وکوشش خود به حفاظت ازدستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخته ودرپیشرفت کشورنقش خودراخوب ایفا نماییم که کشورعزیزایران اسلامی به وجود جوانانی چون شما افتخارمی کند. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۱۰/۱۶

بازدیدمعاونین آموزشی.پرورشی ومربی فناوری مجتمع ازدبستانهای:حکیم نظامی وشهیددوستی

امروزشنبه۱۶/۱۰/۹۱ ایدی زاده وبیگی معاون آموزشی ومربی فناوری به اتفاق معاون پرورشی مجتمع درراستای اهداف آموزشی وپرورشی ازدبستانهای:حکیم نظامی وشهید دوستی بازدید نمودند.

دردبستان حکیم نظامی صورت پذیرفت:ارائه نکات لازم درموردکاربارایانه،ارزشیابی ازدانش آموزان پایه پنجم دردرس ریاضی.علوم.تاریخ.تأکیدبرصحیح خوانی نمازوروخوانی قرآن.ونیزآمادگی برای مسابقات فرهنگی هنری.همچنین ازطرف مجتمع به تعدادی ازدانش آموزان جوایزی اهداشد.

دردبستان شهیددوستی:برآمادگی دانش آموزان درراستای فعالیت درمسابقات فرهنگی هنری تأکیدشد.ارزشیابی ازدانش آموزان پایه دوم.سوم.پنجم دردروس:قرآن.ریاضی.که درپاسخگویی مناسب بودند.برصحیح خوانی نماز وروخوانی قرآن تأکیدشد.همچنین توسط مربی فناوری با دانش آموزان پایه ششم در راستای درس فناوری اطلاعات تمرینات لازم ارائه شد.همچنین ازطرف مجتمع به تعدادی ازدانش آموزان جوایزی اهداشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۹/۲۲

بازدیدمدیر مجتمع ازمدارس

امروزچهارشنبه۲۲/۹/۹۱میرزایی پورمدیرمجتمع ازدبستان شهید محمدعلی دوستی تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی بازدید نمود.

بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.ارائه نکات لازم درمورد تکمیل پوشه کارتوصیفی.ثبت نام وترغیب دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری.پاسخ بموقع به مکاتبات اداری.صرفه جویی درمصرف سوخت زمستانی.بحث وتبادل نظردرمورد چگونگی برگزاری امتحانات نوبت اول.تأکیدبرانجام ورزش صبحگاهی.آموزش صحیح خوانی نماز.بررسی وضعیت سیستم گرمایشی وشوفاژخانه آموزشگاه.پیگیری استفاده دانش آموزان پایه ششم ازسیستم رایانه درراستای کتاب فناوری اطلاعات.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۹/۱۴

بازدیدمعاون آموزشی ومربی فناوری مجتمع ازمدارس

درراستای اهداف آموزشی وارزشیابی ازدانش آموزان آقایان:ایدی زاده وبیگی معاون آموزشی ومربی فناوری مجتمع از دبستان شهیددوستی بازدیدنمودند.

بررسی وضعیت آموزشگاه.بررسی سیستم رایانه.ارزشیابی ازدانش آموزان پایه ششم دردرس فناوری اطلاعات.ارزشیابی از دانش آموزان درپایه سوم وچهارم (ریاضی.قرآن.علوم.جغرافیا)که درپاسخگویی مناسب بودند.پیگیری سیستم گرمایشی وحفاظ پنجره ها.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۸/۲۹

بازدید معاونین آموزشی وپرورشی از مدارس

امروزدوشنبه۲۹/۸/۹۱محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی به همراه معاون پرورشی مجتمع درراستای اهداف آموزشی وپرورشی از دبستان شهید دوستی حوزه مجتمع بازدیدنمودند.

تأکیدبرحضورفعال دانش آموزان درمراسمات عزاداری .تحویل دفترپلمپ شده  آمار.ارزیابی ازدانش آموزان پایه های دوم.پنجم.ششم دردروس:قرآن.راضی علوم.صحیح خوانی نماز.وضو.که به خوبی پاسخگوبودند.تلاش های صورت گرفته آموزگارمربوطه آقای غلامی قابل تقدیراست. ازدرس ریاضی پایه ششم جمع وتقسیم اعداداعشاری.وکسری به خوبی پاسخگوبودند.ازمواردموردتأکید:پیگیری حفاظ پنجره های کلاس که درمعرض خطرقراردارند.راه اندازی سیستم گرمایشی شوفاژخانه.به دانش آموزان ارزیابی شونده  برترجوایزی اهداشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۸/۲۷

بازدیدمربی فناوری مجتمع ازمدارس

امروزشنبه ۲۷/۸/۹۱ مطابق با ۲محرم ۱۴۳۴هجری قمری آقای علی بیگی مربی فناوری مجتمع از دبستانهای شهید دوستی وحکیم نظامی بازدید نمودند.

بنابراظهارات آقای بیگی دراین بازدید یادگیری مطالب رایانه درارتباط با درس فناوری اطلاعات دانش آموزان پایه ششم وهمچنین ارائه یک طرح جدید درارتباط با درس تدریس ویادآوری گردید.دانش آموزان قدم به قدم کاررا با رایانه تمرین وبه بازآوری مطالب ارائه شده توسط آموزگار که درکتاب ودرکلاس درس ارائه شده بود پرداختند.ارزیابی وپرسش وپاسخ صورت گرفته حاکی ازآن است که دانش آموزان در وضعیت مطلوبی قراردارند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۸/۰۶

بازدید مربی فناوری مجتمع از مدارس

امروزشنبه۷/۸/۹۱آقای علی بیگی مربی فناوری مجتمع ازدبستانهای:شهیدفهمیده.حکیم نظامی وشهیددوستی درراستای آموزش کاربارایانه ودرارتباط بادرس فناوری اطلاعات پایه ششم بازدیدنمود.

دراین بازدیدها ایشان نحوه کاربابرنامه paintبرای آموزگارودانش آموزان توضیح دادند.درادامه یک طرح قابل تفهیم  متناسب با مطالب درسی ارائه شد.همچنین برآموزش وکاربارایانه وتمرین فعالیتهای صورت گرفته بااهتمام آموزگارمربوطه همراه دانش آموزان تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۲۴

بازدید معاون پرورشی و مربی فناوری مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه ۲۴/۷/۹۱درراستای اهداف آموزشی وپرورشی واجرای طرح آموزش عملی نمازوکاربارایانه علی بیگی مربی فناوری به همراه معاون پرورشی وتربیت بدنی مجتمع ازدبستان شهید دوستی حوزه مجتمع بازدید به عمل آوردند.

بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تحویل بخشنامه های اداری.تأکیدبراستفاده ازمطالب مناسب درتابلواعلانات.مستندسازی ازفعالیتها.اجرای طرح آموزش عملی وضوونمازتوسط مجتمع درآموزشگاه.آموزش تئوری وعملی کاربارایانه درراستای کتاب درسی فناوری واطلاعات پایه ششم توسط مجتمع دراین واحدآموزشی.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۲۲

بازدیدمدیرومعاون آموزشی مجتمع ازمدارس

امروزشنبه ۲۲/۷/۹۱ مهدی میرزایی پورمدیربه همراه محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبستانهای شهیدفهمیده وشهیددوستی حوزه مجتمع بازدیدنمودند

پیگیری فعالیتهای مربوط به جلسات انجمن اولیاءومربیان وهفته بهداشت روانی.توضیحات تکمیل درموردثبت دفاترشاخص.اهمیت به نمازجماعت.ورزش صبحگاهی.مراسمات آغازین.پوشه کار.پیگیری برنامه های مربوط به انجمن اولیاءومربیان وهفته بهداشت روانی.بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.ارائه توضیحات لازم درمورداستفاده ازرایانه درکلاس ششم.ثبت فعالیتهای آزمایشگاه.تحویل بخشنامه های اداری.تحویل دفترآماروامتحانات جهت بررسی.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۷/۰۱

بازدید معاون اجرایی مجتمع از مدارس

امروز شنبه ۱/۷/۹۱ منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع از مدارس:شهید دوستی.حکیم نظامی وشهید فهمیده حوزه مجتمع شهید آوینی بازدید نمودند.

 

اهم نکات این بازدید ها :تبریک آغاز سال تحصیلی جدید.تحویل دفاتر ثبت فعالیتهای توصیفی وکمی.توصیه های لازم در مورد ساعت کلاسی پایه ها بویژه پنجم وششم.تحویل برنامه سالانه.تاکید بر انجام مراسمات آغازین ورزش صبحگاهی .انجام فعالیتهای لازم در راستای پروژه مهر. پاسخگویی بموقع مکاتبات .

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۳/۰۳

بازدید از جلسات امتحان مدارس حوزه مجتمع

امروزچهارشنبه ۳/۳/۹۱معاون پرورشی مجتمع ازجلسات امتحان دانش آموزان دبستانهای سلمان فارسی وشهید دوستی حوزه مجتمع شهید آوینی بازدید نمود.

دراین جلسات دانش آموزان پایه چهارم دبستان سلمان فارسی درحال آزمون ازدرس ریاضی ونیزدانش آموزان تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی دردبستان شهیددوستی درحال آزمون ازاندوخته های یادگرفته شده خود دردروس علوم وریاضی  بودند.

 بنابراظهارات دانش آموزان پاسخگویی به سوالات داده شده راحت وفضای جلسه امتحان آرام ودانش آموزان بطورمنظم وبا تمرکزکافی نسبت به جوابگویی به سوالات اقدام نمودند.

نسبت به برگزاری منسجم،تصحیح بموقع،ارائه نمرات، وهمچنین تنظیم وثبت بموقع صورتجلسات آزمونهای به عمل آمده به معاون آموزگاران دبستانهای مذکور نکاتی یادآوری شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۲۰

بازدید ازمدارس حوزه -معاون اجرایی مجتمع

منتعلی حاتمی-معاون اجرایی مجتمع شهید آوینی شیروان ایلامامروزچهارشنبه ۲۰/۲/۹۱منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع شهیدآوینی درراستای بررسی اهداف حوزه کاری خودازمدارس توحیدپهنه بروشهیددوستی حوزه مجتمع بازدیدنمود.

توصیه وتاکیدات لازم درموردشناسایی دانش آموزان نیازبه تلاش بیشتروسعی دررفع مشکلات آنان.ثبت نام دانش آموزان پایه اول سال جدید.تحویل فرم ثبت نمرات نوبت دوم وفعالیتهای توصیفی پایه های اول.وتاکیدبرتکمیل وتنظیم فرمهاباخودکارمشکی.توصیه به تکثیربرنامه امتحانی برای دانش آموزان وهمچنین تاکیدبرجمع آوری پول کتب درسی وثبت نام دانش آموزان پایه اول سال جدیدوبررسی برنامه امتحانات نوبت دوم.ثبت بموقع نمرات وفعالیتهای توصیفی ازاهم دستورات کاراین بازدیدبود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۸

بازدید از مدارس حوزه -معاون آموزشی مجتمع

امروزدوشنبه ۱۸/۲/۹۱محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع درراستای بررسی عملکردآموزشی وفعالیتهای صورت گرفته ازدبستانهای سلمان فارسی وشهیددوستی تحت تصدی آقایان: عباس آرام وناصرالدین غلامی بازدیدنمودند.

توصیه های لازم درموردامتحانات خردادماه.بررسی برنامه امتحانی دانش آموزان.بررسی نمرات مستمروتوصیه های لازم دراین زمینه.تاکیدبرشناسایی دانش آموزان ضعیف وتلاش دررفع اشکالات درسی دانش آموزان مذکور.ارزشیابی ازدروس ریاضی وفارسی واجتماعی پایه سوم  دبستان سلمان فارسی وارزشیابی ازدروس ریاضی وتاریخ وجغرافیای پایه پنجم دبستان شهیددوستی که پاسخگویی دانش آموزان رضایتبخش بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۲

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی مجتمع

امروز سه شنبه ۱۲/۲/۹۱معاون پرورشی مجتمع از مدارس:سلمان فارسی.شهید فهمیده.توحیدپهنه بر.حکیم نظامی.شهیددوستی بازدید نمودند.

تبریک روز معلم.تحویل بخشنامه های اداری.ارزشیابی از درس قرآن ونمازدبستان سلمان فارسی که دانش آموزان در پاسخگویی خوب بودند.توصیه های لازم در مورد رفع اشکالات درسی.تاکید بر اجرای برنامه های ویژه مقام معلم در آموزشگاه وبا همکاری دانش آموزان.بازدید از کارگاه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه دانش آموزان دبستان سلمان فارسی.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تاکید بر اجرای گردش علمی با توجه به طبیعت اطراف آموزشگاهها وفصل بهار.تاکید بر ساماندهی موارد چک لیست ارزیابی عملکرد از جمله موارد بازدیدبود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۱

بازدید ازمدارس حوزه مجتمع -مدیرمجتمع

بازدیدازدبستان شهیددوستی-حوزه مجتمع شهیدآوینی شیروان ایلاممهدی میرزایی پور-مدیر مجتمع شهیدآوینی شیروان ایلامامروزدوشنبه ۱۱/۲/۹۱مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع ازدبستان شهیدمحمدعلی دوستی تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی ودرراستای بررسی عملکردآموزشی وپرورشی بازدیدنمود.

تبریک هفته معلم.بررسی امورات آموزشی وبهداشتی آموزشگاه.تاکیدبررفع اشکالات درسی دانش آموزان.توجه به امربودجه بندی دروس.بررسی دفاترمختلف ثبت آزمایشگاه.تغذیه.شاخص...توجه جدی به فریضه نمازوآموزش آن.بررسی فعالیتها واقدامات صورت گرفته درموردگردش علمی دانش آموزان.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تاکیدبرتهیه ویژه برنامه توسط دانش آموزان درموردهفته بزرگداشت مقام معلم... ازاهم مواردبازدید بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۴

گردش علمی ..

امروزدوشنبه ۴/۲/۹۱درراستای اهداف علمی وآموزشی وهمچنین استفاده بهینه از طبیعت درین فصل بهار مدارس شهید فهمیده وشهید دوستی حوزه مجتمع شهید آوینی اقدام به برگزاری گردش علمی نمودند.

 

امیرسهرابی معاون آموزگاردبستان شهیدفهمیده دراین راستا گفت:هدف ماازبرگزاری این گردش حفظ سلامتی با توجه به کوهنوردی که دانش آموزان تا بالای کوه قلارنگ انجام دادند بوده ونیزنوعی انبساط خاطردر روحیه دانش آموزان بوجود بیاوریم.

 

ناصرالدین غلامی معاون آموزگار دبستان شهید دوستی نیزدرتکمیل صحبتهای آقای سهرابی  گفت:علاوه برسلامتی وتندرستی وکوهپیمایی حس اجتماعی بودن.مشارکت ومسئولیت پذیری ونیزکسب معلومات علمی وتجربه دردانش آموزان ازمزایای دیگراین گردشهای علمی است.

 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۳۰

تهیه نمودار مقایسه ای....

امروزچهارشنبه۳۰/۱/۹۱ با تلاش مجتمع نمودارمقایسه ای درصــد قبولی دانش آموزان تمام پایه های مدارس ابتدایی حوزه مجتمـــع شهــید آوینی درنوبت اول ســالهای:۹۰-۸۹و۹۱-۹۰ جهت نصب درمدارس مذکورتهیه وآماده تحویل به معاون آموزگاران مدارس مذکور شد.میرزایی پور مدیر مجتمع هدف از این کار رااطلاع آگاهی دقیق ودرادامه تلاش معاون آموزگاران مدارس ابتدایی در جهت مقایسه وضعیت آموزشی وقبولی دانش آموزان خود دراین دو دوره وتلاش دررفع نواقص کارخود وشناسایی نقاط ضعف وقوت بخشیدن به فعالیتهای آموزشی ویادگیری دانش آموزان ذکرنمود. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۶

بازدید از مدارس حوزه مجتمع -مدیر مجتمع

امروزشنبه ۲۶/۱/۹۱درراستای بررسی فعالیتهای آموزشی وپرورشی مدارس حوزه مجتمع مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع ازمدارس:سلمان فارسی.شهیدفهمیده.حکیم نظامی.شهیددوستی.بازدیدبه عمل آورد.

 

اهداف مورد بازدید:

توضیحات لازم درموردطرح کیفیت بخشی آموزشی وتکمیل فرم مربوطه وتاکیدبرهرچه سریعترتکمیل نمودن فرم تا تاریخ ۲۷/۱/۹۱وعودت به مجتمع وهمچنین درموردهزینه های این طرح با اداره منطقه هماهنگی های لازم به عمل آید.بررسی وضعیت درسی دانش آموزان وشناسایی دانش آموزانی که نیازبه تلاش بیشتری دارند.توصیه های لازم درخصوص بازدید کارشناسان وزارت ازمدارس وآماده باش بودن درپاسخگویی به امورات آموزشی وپرورشی واجرایی.برسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.برسی دفاترانجمن اولیا وثبت فعالیتهای آزمایشگاه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی یااردو برای دانش آموزان با توجه به زیبایهای های فصل بهار.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۲

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی

امروز سه شنبه ۲۲/۱/۹۱مدارس (سلمان فارسی.شهید فهمیده.حکیم نظامی.شهید دوستی.توحید پهنه بر) توسط معاون پرورشی مجتمع مورد بازدید قرار گرفت.

تبریک سال جدیدبه همکاران ودانش آموزان.حضوردرمراسمات آغازین.ورزش صبحگاهی.با توجه به هفته سلامت ارائه نکات بهداشتی وسلامتی برای دانش آموزان.تحویل بخشنامه های اداری.توزیع دفترتحریر دانش آموزی مرحله دوم بین دانش آموزان.نصب بنرویژه سال تولیدملی تهیه شده توسط مجتمع در سالن آموزشگاه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی واردوبا توجه به فصل بهاربرای دانش آموزان.بررسی برنامه های اجراشده دبستان درهفته سلامت ازجمله موارداین بازدیدها بود.


تصاویری ازدانش آموزان.آموزگاران ودبستان شهید فهمیده   درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۲۳

بازدید از مدارس-معاونین آموزشی واجرایی مجتمع

امروزسه شنبه۲۳/۱۲/۹۰ درراستای پیگیری امورآموزشی واجرایی وهمچنین با توجه به روزهای پایانی سال تحصیلی ایدی زاده به اتفاق حاتمی معاونین آموزشی واجرایی مجتمع ازمدارس:سلمان فارسی.شهید فهمیده.شهید دوستی.حکیم نظامی.بلال حبشی بازدیدبه عمل آوردند.

تبریک عیدنوروزباستانی وحضوردرمراسم صبحگاه.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.بررسی حضورهمکاران درمحل کار.باتوجه به تعطیلات نوروزی درخصوص حفاظت از آموزشگاه وایمنی پنجره های مدرسه توصیه های لازم انجام گرفت.بررسی امورات بایگانی آموزشگاه.تسویه هزینه های مالی.توزیع پیکهای نوروزی.تاکیدبرادامه فعالیت آموزشی تا آخرین روز کاری.ارزشیا بی ازدانش آموزان.توزیع پیکهای نوروزی.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۱۷

بازدید از مدارس-معاون آموزشی مجتمع

امروزچهارشنبه۱۷/۱۲/۹۰ درراستای بررسی عملکردآموزشی مدارس وپیگیری فعالیتهای آموزشی محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبستانهای:شهیددوستی.شهید موسوی.۱۵خردادوشهیدمیرزایی بازدید به عمل آورد.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاههای مذکور.توصیه درموردایام پایانی سال ودایربودن کلاس ومدرسه تا تایم قانونی.ارزشیابی ازدروس ریاضی.قرآن وعلوم اجتماعی پایه های چهارم وپنجم دبستان شهیددوستی که رضایتبخش بود.

ارزشیابی ازدروس:ریاضی.علوم وهدیه های آسمانی پایه پنجم دبستان شهید موسوی که مشکل خاصی مشاهده نشدودانش آموزان موفق بودند.بررسی هزینه سرانه وپرداخت به آموزشگاه.

ارزشیابی ازدروس ریاضی.اجتماعی.هدیه های آسمانی.قرآن.بخوانیم وبنویسیم پایه های اول.سوم دردبستان ۱۵خرداد که رضایتبخش بود.وبه دانش آموزان برتروپاسخگوجوایزی ازطرف مجتمع اهدا شد.

دردبستان شهید میرزایی ازپایه سوم ارزشیابی به عمل آمدکه دانش آموزان درپاسخگویی خوب بوده ومورد تشویق بااهدای جایزه ازطرف مجتمع قرارگرفتند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۰۷

ابتکار در زمینه ریاضی وجغرافی

درراستای تقویت یادگیری دانش آموزان وپیشبرداهداف آموزشی  دوموردابتکاردرزمینه دروس ریاضی وجغرافیا که توسط مجتمع تهیه شده بود دراختیارمدارس ابتدایی گذاشته شدتا به نحوشایسته ای برای آموزش دروس مذکورهمکاران درواحدهای آموزشی ابتدایی بهره برداری نمایند.

منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع درمورداین ابتکارات گفت:

این ابتکارات وطرحها درزمینه دروس ریاضی وجغرافیا وتفهیم بهترمطالب می باشد.ابتکارریاضی درموردآموزش وتمرین جدول ضرب ازطریق اشکال هندسی می باشد.طرح ابتکاری جغرافیا نیزکمک قابل توجهی به دانش آموزان درزمینه کسب اطلاعات جغرافیای بویژه شناخت کشورها می نماید.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۰۶

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون اجرایی

 

امروزشنبه ۶/۱۲/۹۰منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع ازمدارس:شهیدفهمیده وشهید دوستی بازدید نمود.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.تحویل فرم نمرات نوبت اول پایه های چهارم وپنجم.تحویل بخشنامه های اداری.تاکیدبراستفاده ازلوحه های قرآنی درجهت تفهیم وآموزش بهتردرس قرآن.پیگیری مسابقات فرهنگی هنری.بررسی دفاترمختلف آموزشگاه..ازاهم مواردبازدیدبود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۰

حضوردانش آموزان چهارم وپنجم ابتدايي حوزه مجتمع درمسابقات آزمايشگاهي منطقه

 

روزچهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰دانش آموزان ابتدایی حوزه مجتمع شهید آوینی درمسابقات آزمايشگاهي پايه هاي چهارم وپنجم آموزشگاههاي منطقه که دردبستان معلم برگزارگرديد شرکت نمودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۷

حضوردانش آموزان حوزه مجتمع در المپیاد دانش آموزی

دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم  مدارس ابتـــــدایی حوزه مجتمع شهید آویـــنی امروز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ درالمپياد رياضي و علوم همراه سایردانش آموزان آموزشگاههاي منطقه  که در محل كانون علامه طباطبايي شهر لومار برگزار گرديدشرکت نمودند.

آقاي بيگي رئيس اداره منطقه دربازديدازمحل اجراي المپياد اززحمات همكاران ودست اندركاران اجراي اين المپيادقدرداني نمود .

 آقاي محمد حسین ميرزايي کارشناس آموزش ابتدایی اداره منطقه اظهارداشت كه اين المپياد دربين دانش آموزان منتخب آموزشگاهها برگزارگرديده و نفرات برتر به استان معرفي خواهند شد .

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۱۰

نفرات ممتاز ترم اول -مقطع ابتدایی

امروزدوشنبه۱۰/۱۱/۹۰ طی پیگیریهای به عمل آمده توسط معاون آموزگاران مدارس ابتدایی سلمان فارسی.شهیدفهمیده.شهیددوستی.توحیدپهنه بردانش آموزان ممتازبرخی پایه هادرترم اول اعلام شدند.بقیه مدارس درروزهای آتی اعلام می گردد. 

  

سلمان فارسی

پایه سوم:هانیا حیدری.مهرداد رئیسی.فردین حیدری

پایه چهارم:کامران حیدری.حسین قبادی.مهراب سفیدخانی

شهیدفهمیده

پایه سوم: نگین صادقخانی

 پایه چهارم:علی فتاحی  

 پایه پنجم:الهه صادقی.فاطمه نقی زاده.میتراصادقخانی

شهید دوستی

پایه سوم:زهرادوستی

پایه چهارم:فاطمه دوستی

پایه پنجم:راضیه درویشی

توحید پهنه بر

پایه سوم: نگار ولی نژاد

پایه چهارم:امیرحسین ولی نژاد.سپیده کرم الهی

ivy bar

مجتمع این موفقیتها رابه دانش آموزان وهمکاران درواحدهای آموزشی مذکورتبریک وتهنیت عرض می نماید.

بقیه اسامی ونفرات برترسایرمدارس درروزهای آتی اعلام می شود

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۰۵

بازدید معاون آموزشی از مدارس

امروزچهارشنبه ۵/۱۱/۹۰در راستای پیشبرداهداف آموزشی محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازمدارس شهیددوستی ورمیان وتوحید پهنه بربازدیدبه عمل آوردند.

ایدی زاده درخصوص این بازدیدهاگفت:

بررسی دفاترشاخص وبرنامه سالانه.پوشه کارتوصیفی.دفترآزمایشگاه.مستندات آموزشی.تجزیه وتحلیل نتایج امتحانات ترم اول وراهکارلازم دررفع مشکلات.ارزشیابی ازدانش آموزان دردروس بنویسیم.ریاضی.جغرافیا ازاهم مواردبازدید بود.

لازم به ذکراست باهمکاری آقای حسنعلی قادری پورخدمتگزاردبیرستان شهیدمدرس سرویس آبرسانی دبستان توحیدپهنه برکه به علت یخبندان شکسته وقطع شده بودتعمیروراه اندازی شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۰۵

مبالغ پیک نوروزی

با تلاش مجتمع وهمکاری واحدهای آموزشی ابتدایی حوزه مجتمع مبالغ پیک نوروزی جمع آوری وتحویل کارشناس مسئول آموزش اداره منطقه آقای محمدحسین میرزایی گردید.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۰/۲۷

بازدید از مدارس-دبستان شهید دوستی

امروزمورخ ۲۷/۱۰/۹۰ ساعت ۱۰صبح توسط معاونت پرورشی مجتمع ازدبستان شهید دوستی ورمیان بازدیدشد.

بررسی وتعمیرسیستم گرمایشی دبستان باکمک آقای قادری پورخدمتگزارمجتمع.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی.تحویل کارنامه توصیفی دانش آموزان.تأکیدبرشرکت درجلسه آموزگاران درتاریخ ۲۸/۱۰/۹۰دراداره منطقه.پیگیری حضورفعالدانش آموزان مسابقات فرهنگی هنری والمپیادهای آموزشی.ازاهم مواردبازدید بود.

بنابراظهارات آقای غلامی معاون آموزگاردبستان مذکوردانش آموزان درزمینه یادگیری احکام وصحیح خوانی نمازپیشرفت مطلوب وچشمگیری دارند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۰/۱۸

دوخبر از مجتمع

ivy bar

 امروزيكشنبه 18دي ماه ميرزايي پورمديرمجتمع به اتفاق حاتمي معاونت اجرايي ازاموزشگاههاي شهيد محمدي.شهيدموسوي.شهيد شيروانيان.شهيد ميرزايي.15خرداد بازديد نمودند.

نظارت برنحوه امتحانات ترم اول وبررسي مستندات.دفاتر مختلف.وفعاليتهاي آموزشي وپروشي.تحويل بخشنامه ها وتوصيه هاي لازم درراستاي پيشبرداهداف عاليه آموزشي وپرورشي در دستور كار بازديد بود.


تعميرسيستم گرمايشي دبستان شهيد دوستي

امروزيكشنبه 18دي ماه با تلاش مجتمع وزحمات آقاي قادري پورخدمتگزاردبيرستان شهيدمدرس  حوزه مجتمع سيستم گرمايشي وشوفاژخانه دبستان شهيد دوستي تعمير وراه اندازي شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر