۹۱/۰۷/۲۳

بازدید معاون اجرایی وآموزشی مجتمع از مدارس

امروزیکشنبه ۲۳/۷/۹۱درراستای اهداف آموزشی واجرایی مجتمع محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی به همراه منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع ازمدارس:شهیدمحمدی.شهیدموسوی.شهیدشیروانیان.

شهیدمیرزایی.۱۵خرداد.حوزه مجتمع شهیدآوینی بازدید به عمل آوردند.

 ارزیابی ازدانش آموزان.ارائه نکات لازم درمورددفترامتحانات.تاکیدبررعایت الگوی مصرف درسوخت زمستانی آموزشگاه.تحویل بخشنامه های اداری.بررسی نمرات مستمرودفاترشاخص وثبت فعالیتهای انجمن اولیاوآزمایشگاه.تاکیدبرارتباط مستمراولیاباآموزشگاه.پاسخگویی بموقع به مکاتبات اداری و....ازاهم این بازدیدبود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۳/۰۶

بازدید از جلسات امتحان مدارس حوزه مجتمع

امروزشنبه مورخ ۶/۳/۹۱توسط مجتمع ازحوزه های داخلی امتحانات مدارس ابتدایی:حکیم نظامی.شهیدمیرزایی.شهیدفهمیده وشهیدموسوی.بازدیدبه عمل آمد.بازدیدها توسط میرزایی پورمدیربه اتفاق حاتمی وایدی زاده معاونین اجرایی وآموزشی مجتمع شهیدآوینی ودرنوبتهاوساعات مختلف صورت گرفت.

 

مجتمع ازنزدیک درجریان روند برگزاری امتحانات وارزیابی دانش آموزان ازاندوخته هاویادگیریهای خودطول سال تحصیلی قرارگرفتند.طبق گزارشات واصله نظم خاصی برجلسات مذکورحاکم بوده وبدون هیچ مشکل خاصی ودرفضایی آرام دانش آموزان به امتحان پرداختند.درادامه درمورد ثبت نام پایه اول وهمچنین ثبت بموقع نمرات نوبت دوم .تحویل کارنامه های توصیفی دانش آموزان که توسط مجتمع صادرشده بودبه معاون آموزگاران توصیه هاونکات لازم ارائه شد.همچنین تحویل ابلاغ تدریس سال تحصیلی آینده درپایه های دوم وششم به همکاران درواحدهای آموزشی مذکورصورت گرفت..

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۳/۰۳

صدور کارنامه توصیفی

امروزچهارشنبه ۳/۳/۹۱معاون آموزگاران دبستانهای:شهید فهمیده.شهیدمطهری.۱۵خرداد.شهیدموسوی حوزه مجتمع شهیدآوینی بااتمام یافتن امتحانات توصیفی دانش آموزان تحت تصدی خودباحضوردردفترمجتمع ضمن ارائه اطلاعات آماری ونمرات دانش آموزان مذکورنسبت به دریافت کارنامه توصیفی دانش آموزان پایه های اول تاسوم خوداقدام نمودند.

 منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع در این رابطه گفت:امیدواریم همکاران دردیگرمدارس ابتدایی حوزه دراسرع وقت جهت قرائت نمرات توصیفی وانضیاطی دانش آموزان ودرنهایت صدورکارنامه توصیفی به دفترمجتمع مراجعه نمایند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۳۱

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون اجرایی مجتمع

امروزیکشنبه ۳۱/۲/۹۱میرزایی پورمدیربه اتفاق حاتمی معاون اجرایی مجتمع ازمدارس:شهید موسوی.۱۵خردادحوزه مجتمع بازدید به عمل آوردند.

بررسی فعالیتهای آموزشی صورت گرفته درارتباط با امتحانات ترم دوم.توصیه های لازم درموردثبت نام دانش آموزان برای سال آینده.توصیه های لازم درمورد برگزاری امتحانات طبق برنامه تهیه شده ودرشرایط روحی مطلوب بین دانش آموزان.تاکیدبراستخراج بموقع نمرات توصیفی دانش آموزان وارسال به مجتمع جهت قرائت درسیستم رایانه.تاکیدبراتخاذتدابیرلازم درموردحفاظت ازاموال آموزشگاه با توجه به تعطیلات تابستانی.ساماندهی به فعالیتهاومستندات آموزشگاه.رفع اشکالات درسی دانش آموزان....

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۱۳

گردش علمی مدارس حوزه مجتمع

گردش علمی مدارس حوزه مجتمع شهیدآوینی-شیروان ایلامامروزچهارشنبه ۱۳/۲/۹۱دبستانهای شهیدموسوی.شهید شیروانیان.شهیدمطهری جهت تقویت روحیه نشاط وشادابی در دانش آموزان ،آمادگی برای ورود به امتحانات ترم دوم وخردادماه ،همچنین ایجادنوعی انبساط خاطر فکری ورفع خستگی به مقصد کوههای اطراف ودرهفته بزرگداشت مقام شامخ معلم اقدام به برگزاری گردش علمی نمودند.
طبق نظرخواهی های به عمل آمده ازدانش آموزان این گردش علمی وکوهنوردی درروحیه آنان وایجاد شادابی تاثیرزیادی داشته وازنظرعلمی نیزبه خیلی از مطالب ویافته های موردنیازآنان افزوده شده است.

 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۳

بازدید از مدارس حوزه مجتمع -رئیس اداره منطقه

امروزصبح ۲/۲/۹۱درراستای پیگیری مسایل آموزشی ویادگیریوهمچنین امورات اجرایی آموزشگاه جمال بیگی رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان به همراه محمدرضاصیدمرادی کارشناس روابط عمومی وانجمن اولیاء ومربیان اداره ازدبستان شهیدموسوی حوزه مجتمع شهیدآوینی درروستای لرینی بازدیدبه عمل آوردند.

دراین بازدیدضمن بررسی دفاترشاخص.سالانه.تغذیه وهمچنین پیگیری امورات اجرایی وآموزشی.آمارثبت نام شدگان برای سال جدید.درادامه آقای بیگی ازدروس قرآن.ریاضی.فارسی دانش آموزان پایه اول وپنجم ارزشیابی نمودند که دانش آموزان درپاسخگویی مناسب بودند.سپس آقای بیگی درخصوص یادگیری وروشهای ساده آموزش قرآن برای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند.لازم به ذکراست که ازتلاش معاون آموزگاردبستان آقای عباس زاده نیزقدردانی شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۲/۰۲

بازدید از مدارس حوزه مجتمع-معاون پرورشی

امروزشنبه ۲/۲/۹۱معاون پرورشی مجتمع ازمدارس:شهید میرزایی.۱۵خرداد.شهید موسوی درراستای اهداف آموزشی وپرورشی بازدید نمودند.

تحویل بخشنامه های اداری.تحویل نقشه تقسیمات کشوری جهت نصب درکلاس.تحویل هدایای جشن تکلیف برای دانش آموزان مکلف شده دخترپایه سوم.تاکیدبرجرای گردش علمی واردو.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تاکید بر نماز وآموزش نماز.تاکید بر ورزش صبحگاهی..

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۷

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون اجرایی مجتمع

امروزیکشنبه ۲۷/۱/۹۱مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع از مدارس:شهیدمحمدی.شهید شیروانیان.شهیدموسوی.۱۵خردادحوزه مجتمع شهیدآوینی بازدید به عمل آوردند.

اهداف صورت گرفته دراین بازدید:

توضیحات لازم درمورد طرح کیفیت بخشی وآموزش وهمچنین چگونگی اجرای فعالیتهای آموزشی.تکمیل فرم طرح شناسایی دانش آموزان ضعیف.تاکیدبربرگزاری اردویاگردش علمی باتوجه به فصل بهار برای دانش آموزان.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تحویل بخشنامه های اداری.بررسی پوشه کارتوصیفی.دفاترمختلف...

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۳

بازدید از مدارس حوزه -معاون آموزشی وپرورشی مجتمع

امروز چهارشنبه ۲۳/۱/۹۱درراستای اهداف آموزشی وپرورشی مجتمع محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازمدارس:شهید محمدی.شهید شیروانیان.شهیدموسوی.۱۵خرداد.شهید میرزایی بازدید به عمل آوردند.

 

موارد بازدید:

نصب بنرویژه سال ۱۳۹۱.توزیع دفاترتحریرمرحله دوم اهدایی ازطرف آموزش اداره منطقه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی یااردوباتوجه به فصل بهاربرای دانش موزان درجهت تقویت روحیه وایجادنشاط.تاکیدبرساماندهی فعالیتهای آموزشی وپرورشی وچک لیست ارزیابی عملکرد.بررسی بودجه بندی دروس.بررسی پوشه کارتوصیفی.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تحویل نقشه جغرافیاموردنیازآموزشگاه.پیگیری مواردقابل پیگیری دربازدیدهای قبلی.تاکیدبربهداشت عمومی آموزشگاه.اهمیت به ورزش صبحگاهی ونمازجماعت.بررسی فعالیتهای صورت گرفته آموزشگاه درهفته سلامت.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۹

بازدید از مدارس حوزه -مدیر ومعاون اجرایی مجتمع

امروز شنبه ۱۹/۱/۹۰میرزایی پور مدیر به اتفاق حاتمی معاون اجرایی مجتمع شهید آوینی از مدارس:شهید موسوی.۱۵خرداد.شهید میرزایی اسلامیه در راستای اهداف آموزشی واجرایی مدارس بازدید به عمل آوردند.

 

اهم موارد بازدید:تبریک سال نو به همکاران .تاکید بر ساماندهی موارد چک لیست ارزیابی عملکرد.توصیه به کیفیت بخشی یادگیری دردانش آموزان.بررسی نقاط ضعف وتلاش در رفع موانع آموزشی ویادگیری دانش آموزان.با توجه به هفته بهداشت وسلامت تاکید بر اجرای موازین ونکات بهداشتی از جمله اهمیت دادن به بهداشت فردی ومحیط  توسط دانش آموزان.تاکید بر تربیت بدنی وورزش صبحگاهی وهمچنین تبیین نقش ورزش در سلامتی افراد .اهمیت دادن به نماز وفریضه نماز جماعت.تحویل بخشنامه های اداری.با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی  سخنرانی وروشنگری توسط معاون آموزگاران در این زمینه برای دانش آموزان.تاکید بر برگزاری گردش علمی واردو برای دانش آموزان...

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۲/۱۷

بازدید از مدارس-معاون آموزشی مجتمع

امروزچهارشنبه۱۷/۱۲/۹۰ درراستای بررسی عملکردآموزشی مدارس وپیگیری فعالیتهای آموزشی محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبستانهای:شهیددوستی.شهید موسوی.۱۵خردادوشهیدمیرزایی بازدید به عمل آورد.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاههای مذکور.توصیه درموردایام پایانی سال ودایربودن کلاس ومدرسه تا تایم قانونی.ارزشیابی ازدروس ریاضی.قرآن وعلوم اجتماعی پایه های چهارم وپنجم دبستان شهیددوستی که رضایتبخش بود.

ارزشیابی ازدروس:ریاضی.علوم وهدیه های آسمانی پایه پنجم دبستان شهید موسوی که مشکل خاصی مشاهده نشدودانش آموزان موفق بودند.بررسی هزینه سرانه وپرداخت به آموزشگاه.

ارزشیابی ازدروس ریاضی.اجتماعی.هدیه های آسمانی.قرآن.بخوانیم وبنویسیم پایه های اول.سوم دردبستان ۱۵خرداد که رضایتبخش بود.وبه دانش آموزان برتروپاسخگوجوایزی ازطرف مجتمع اهدا شد.

دردبستان شهید میرزایی ازپایه سوم ارزشیابی به عمل آمدکه دانش آموزان درپاسخگویی خوب بوده ومورد تشویق بااهدای جایزه ازطرف مجتمع قرارگرفتند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۱۱/۲۳

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزیکشنبه صبح مورخ ۲۳/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاونین آموزشـی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهید موسوی بازدید نمودند.

بررسی مستندات پرورشی وآموزشی توصیه در مورد بهداشت آموزشگاه وهمچنین جمع آوری وبایگانی پلاکاردوپارچه نوشته وتراکتهای ویژه دهه فجر..دفاترثبت آزمایشات.شاخص.ارزشیابی ازپایه های دوم دردروس ریاضی.بنویسیم.بخوانیم.قرآن  که دانش آموزان درپاسخگویی مناسب بودند.دردرس ریاضی مبحث جمع وتفریق محوراعداد نیازبه تلاش بیشتری احساس می شود.درمورد تکمیل دفترثبت آزمایشات توصیه شد بموقع اینکارصورت گیرد.ازطرف مجتمع جوایزی به دانش آموزان زرنگ اهدا شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۹/۲۶

بازديد از مدارس حوزه مجتمع(مدير ومعاونت اجرايي مجتمع)

DSC00028امروزشنبه ۲۶/۹/۹۰ميرزايي پورمديربه اتفاق منتعلي حاتمي معاونت اجرايي مجتمع شهيد آويني ازمدارس:شهيدمحمدي.شهيد موسوي.شهيدشيروانيان.۱۵خرداد.شهيدميرزايي بازديدنمودند.

بررسي دفاترشاخصوانجمن اوليا ومربيان.نمرات دانش آموزان.توصيه هاي لازم درمورد آزمون علمي وتوجيه لازم دراين زمينه.اسكن عكس دانش آموزان.بررسي رعايت بودجه بندي دروس.وضعيت عمومي آموزشگاه.ارزشيابي از دروس.تحويل بخشنامه هاي آموزشگاه.تاكيد بربرگزاري نمازجماعت ودرنظرگرفتن جوانب آموزش دراين خصوص.پاسخ بموقع به مكاتبات.اهميت دادن به ورزش صبحگاهي...ازاهم موارد بازديد بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۹/۰۷

فعالیتهای مجتمع

اهم فعالیتهای امروز دوشنبه ۷/۹/۹۰در مجتمع شهید آوینی

-برگزاری مراسمات خاص عزاداری ویژه محرم

-برگزاری مراسم نوحه خوانی توسط دانش آموزان با شرکت همکاران

-اعزام دانش آموزان به مسابقات شطرنج انتخابی برای مرحله استانی در منطقه

-حضوردانش آموزان عضو هیات مذهبی ثارالله وشورای دانش آموزی در همایش شوراها وهیاتهای مذهبی  منطقه که در کانون علامه طباطبایی لومار برگزار شد

-همراهی معاونت پرورشی مجتمع با دانش آموزان شرکت کننده در همایش

-بازدید معاونت پرورشی مجتمع از مدرسه راهنمایی بلال حبشی

-بازدید معاونت آموزشی ومدیر مجتمع از مدارس:شهید میرزایی.۱۵خرداد.شهید موسوی.شهید شیروانیان وارزشیابی از دانش آموزان وبررسی دفاتر ومستندات آموزشی وپرورشی.

تمهیدات لازم برای اجرای مانور زلزله در روز سه شنبه ۸/۹/۹۰در دبیرستان شهید مدرس

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۹/۰۵

بازدید از مدارس حوزه مجتمع

امروزشنبه ۵/۹/۹۰معاونت پرورشی مجتمع از مدارس:شهید میرزایی.۱۵خرداد.شهید موسوی.شهید شیروانیان.شهیدمحمدی حوزه مجتمع بازدیدنمود.

-تحویل بخشنامه های آموزشگاه-تأکید برپاسخگویی بموقع به مکاتبات.تهیه تراکت ومطالب ویژه محرم وتحویل به آموزشگاه جهت نصب درتابلواعلانات-تأکیدبرانجام برنامه های خاص محرم وبویژه نوحه خوانی وعزاداری درمدرسه-توصیه به اجرای مراسم عزاداری درمراسمات آغازین بصورت کوتاه ویادرنمازخانه آموزشگاه-ترغیب دانش آموزان به شرکت فعال در مراسمات ویژه محرم درمساجد محل.تأکید بر آموزش صحیح خوانی نماز.

 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۹/۰۱

بازدید از مدارس

معاونین اجرایی.آموزشی وپرورشی مجتمع شهید آوینی امروز۱/۹/۹۰ازمدارس:۱۵خرداد.شهید موسوس.شهید میرزایی بازدید نمودند.

-تاکید بر توضیح وسخنرانی برای دانش آموزان درباره هفته بسیج توسط معاونین مدارس مذکور

-تهیه وتحویل بخشنامه های مدارس.لیست بیمه دانش آموزی به اداره.

-تهیه وتحویل فرمهای طرح توصیفی وتوجیه آنها برای معاون آموزگاران توسط ایدی زاده معاونت آموزشی مجتمع

-ارزشیابی از دانش آموزان در دروس ریاضی.اجتماعی.قرآن..ارزشیابی از صحیح خوانی نماز.قرائت قرآن

-پیگیری ورزش صبحگاهی.نظافت مدرسه.بهداشت دانش آموزان.صحیح خوانی نماز

-پیگیری دفاتر ثبت آزمایشگاه.انجمن اولیا ونمرات مستمر دانش آموزان

-پیگیری استفاده از تراکت ومطالب تبلیغی در موضوعات گونانگون توسط مجتمع به مدارس

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۷/۱۶

بازدید از مدارس حوزه...

امروزصبح شنبه ۱۷/۷/۹۰توسط معاونت پرورشی مجتمع ازمدارس:شهیدمیرزایی.۱۵خرداد.شهیدموسوی.شهیدشیروانیان.شهیدمحمدی.بازدیدبه عمل آمد.برسی وضعیت برنامه های حیطه پرورشی.برنامه اجرای نمازجماعت.تهیه پوشه های مخصوص برای فعالیتها.برسی وضعیت کتابخانه ومراسمات آغازین وهمچنین ورزش صبحگاهی وتوصیه ونکات لازم دراین خصوص ازاهم موارد بازدید بود.

بخشنامه های مدارس به همراه وسایل ورزشی تحویل داده شد.با توجه به برسی به عمل آمده کتابخانه مدارس مذکورنیاز به تجهیز دارند.که دراین رابطه اظهار امیدواری شدامسال با همکاری اداره ومجتمع این اقدام مهم فرهنگی انجام پذیرد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۷/۱۳

بازدید از مدارس حوزه

امروزچهارشنبه ۱۳/۷/۹۰مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق منتعلی حاتمی معاونت اجرایی مجتمع ازدبستانهای:شهیدمحمدی.شهیدموسوی.شهید میرزایی.شهیدشیروانیان بازدیدبه عمل آوردند.

دراین بازدیدچندساعته مسایل آموزشی.پرورشی وفعالیتهای صورت گرفته موردارزیابی قرار گرفته ومشکلات احتمالی بررسی شد.

دردبستان شهید محمدی ازپایه اول ودوم درس ریاضی وپایه پنجم درس قرآن موردارزیابی وپرسش وپاسخ قرارگرفت که تلاش معاون آموزگاردبستان آقای علی رمضانی خوب بود.دردبستانهای شهیدموسوی.میرزایی وشیروانیان نیزنکاتی درباره پوشه توصیفی.ورزش صبحگاهی واهمیت به نمازونمازخوانی توصیه گردید.

بخشنامه ها وتراکتهای تهیه شده توسط مجتمع تحویل معاونین آموزشگاههای مذکورداده شد وتاکید گردیدکه پاسخ بموقع نامه های اداری مدنظرهمکاران باشد..

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۷/۰۶

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس......

امروزچهارشنبه۶/۷/۹۰محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع آموزشی وپرورشی شهیدآوینی ازمدارس:شهید محمدی.شهیدموسوی.شهیدمیرزایی.۱۵خردادبازدیدبه عمل آوردند.اهم موارد بازدید:

-تقدیم وتوضیح دعوتنامه روزیکشنبه توسط مجتمع ازمعاونین مدارس حوزه برای شرکت در جلسه

-تحویل بخشنامه ها

-تأکیدبراستفاده ازپوشه کارتوصیفی

-بررسی نواقص ومشکلات واحدهای آموزشی

-تهیه الواح قرآنی پایه های اول دبستان ازاداره

بررسی مشکل ابلاغ دبیران مدارس راهنمایی ومتوسطه حوزه مجتمع دراداره

تحویل بخشنامه های مدارس ازاداره

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۰/۰۷/۰۵

بازدید از مدارس حوزه..

امرزوزسه شنبه ۵/۷/۹۰توسط مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع شهیدآوینی ازمدارس:شهید فهمیده.شهید محمدی.شهیدموسوی.شهیدمیرزایی.۱۵خرداد وتوحید پهنه بربازدید شد.

اهم موارد بازدید:

-بررسی مشکلات جاری مدرسه

-برسی برنامه کلاسی.برنامه های سالانه.شاخص.

-تحویل بخشنامه های دبستان

-تحویل کتاب ثبت دفترفعالیتهای یادگیری.

تحویل دستگاه کپی مدرسه وانتقال آن به استان جهت تعمیرتوسط معاون اجرایی مجتمع آقای حاتمی

-تحویل باقی مانده کتب درسی دانش آموزان

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   •