۹۱/۰۶/۰۶

91 مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی-راسخون

91  مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
خریدوحمایت ازتولیدات ومحصولات ساخت داخل کشوردرابعادبین المللی،ملی ومحلی می تواندآثارمثبت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،فنی، قانونی،علمی وتحقیقاتی فراوانی رابرجاگذارد،این نوشته تلاش دارددرراستای نام گذاری سال 1391 بنام تولیدملی حمایت ازکارو سرمایه ایرانی ازسوی مقام معظم رهبری 91 مزیت این حرکت عظیم رامورداشاره قراردهد.
الف:مزایای اقتصادی ناشی ازتولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی
1-حفظ مشاغل موجوددربخش های تولیدی بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور...

ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۵/۳۱

شعار سال 1391

رهبرمعظم انقلاب درپيام نوروزی سال91،مجاهدت اقتصادي وحضورجهادگونه ملت ايران درعرصه هاي اقتصادي راضروری دانسته وگفتند:بخش مهمي ازجهاداقتصادي مسئله توليدملي است كه اگرملت باهمت،عزم وآگاهي وهمراهي برنامه ريزي درست مسئولان بتوانندمشکل توليدداخلي راحل كنندبدون ترديدبرچالشهايي كه دشمن ايجادمي كندغلبه خواهندكرد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۵/۰۳

رمز 33 سال ایستادگی-منبع:همشهری آنلاین

رمز 33 سال ایستادگیرمز 33 سال ایستادگی

  تحریم‌های یکجانبه وغیرقانونی مهم‌ترین حربه وابزاری است که آمریکاو غرب در33سال اخیربرای واردآوردن فشاربه نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجادمانع درمسیرپیشرفت انقلاب ازآن بهره جسته‌اند.
 نخستین‌باردرتاریخ انقلاب تنها اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس ازتسخیرلانه‌جاسوسی،ایالات متحده آمریکاقانون تحریم نظام جمهوری اسلامی ایران رابه اجراگذاشت ودرطول 33سال گذشته نیزمرتبابرحجم این تحریم‌هاافزوده شد.اوج این دشمنی‌ها دریک‌ماه گذشته و با آغازتحریم‌های جدیدنفتی وتحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آشکار شد.

مقام معظم رهبری درسال‌های اخیرضمن اشاره به اهداف پیداوپنهان نظام سلطه ازاعمال تحریم‌های غیرقانونی،راهکار‌های غلبه برتحریم رانیزبرای ملت ایران تبیین فرموده‌اند...

درادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۴/۲۴

شعار سال 1391

رهبرمعظم انقلاب درپيام نوروزی سال91،مجاهدت اقتصادي وحضورجهادگونه ملت ايران درعرصه هاي اقتصادي راضروری دانسته وگفتند:بخش مهمي ازجهاداقتصادي مسئله توليدملي است كه اگرملت باهمت،عزم وآگاهي وهمراهي برنامه ريزي درست مسئولان بتوانندمشل توليدداخلي راحل كنندبدون ترديدبرچالشهايي كه دشمن ايجادمي كندغلبه خواهندكرد.

ivy bar
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۴/۲۰

هدفمندي يارانه‌ها از ديدگاه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي

«حمايت ازتوليد»كليدواژه سخنان رهبرانقلاب

حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اززمان اجراي قانون هدفمندي يارانه هاتاكنون درچندين نوبت حمايت هاي خودراازاجراي اين طرح اعلام كردند.ايشان درسخنان خوددرباره اجراي اين طرح اقتصادي بزرگ توصيه‌هاوراهكارهايي راهم ارائه داده‌اندكه بازخواني آنهامي‌تواندراهگشاي ادامه اجراي طرح تحول اقتصادي باشد.ايشان دراين بيانات بيشترين تأكيدرابرروي حمايت ازتوليدداخلي مطرح كردند....


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۳/۲۱

عکس روز

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۲۲

تهیه ونصب بنر...

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۱به نام سال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی ازطرف مقام معظم رهبری به همین مناسبت ازطرف مجتمع شهید آوینی برای مدارس حوزه مجتمع بنرویژه تهیه ودر مدارس توسط معاون آموزگاران نصب شد...

ادامه تصاویرنصب بنردرمدارس حوزه مجتمع درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۴

....شروع سال جدید

امروزدوشنبه ۱۴/۱۲/۹۱ودراولین روزفعالیت آموزشی مدارس مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع با حضوردرجمع دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع ضمن تبریک سال جدیدبا توجه به نامگذاری سال۱۳۹۱ ازطرف مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی.حمایت ازکاروسرمایه ایرانی دراین زمینه برای دانش آموزان به ایراد سخن پرداخت.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۱۰

سال توليدملي،حمايت ازكاروسرمايه ايراني

اگرماتوانستيم توليدداخلى رارونق ببخشيم،مسئله‌ى تورم حل خواهدشد؛مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛اقتصادداخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد.اينجاست كه دشمن بامشاهده‌ى اين وضعيت،مأيوس ونااميدخواهدشد.وقتى دشمن مأيوس شد،تلاش دشمن،توطئه‌ى دشمن،كيددشمن هم تمام خواهدشد.بنابراين همه‌ى مسئولين كشور، همه‌ى دست‌اندركاران عرصه‌ى اقتصادى وهمه‌ى مردم عزيزمان رادعوت ميكنم به اين كه امسال راسال رونق توليدداخلى قراربدهند.بنابراين شعارامسال،«توليد ملى، حمايت ازكارو سرمايه‌ى ايرانى» است.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۰۸

مقاله ویژه سال تولید ملی......

10 گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پیام رهبر معظم انقلاب ونامگذاری سال 1391 به عنوان سال«تولید ملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی رادرخود دارد.یعنی آنچه که رهبرمعظم انقلاب درسال گذشته بیان فرمودند، امسال باعنوان گسترش وحمایت ازتولیدملی موردتأکیدمجددقرارداده‌اند.اگربخواهیم بااین پیام برخوردی جدی وعملی وفراترازتعارف وتکرارشعارداشته باشیم،بایدهم تعریف دقیقی ازاین عبارت داشته باشیم وهم لوازم توفیق درآن را بشناسیم وشاخص‌های این توفیق راتبیین کنیم تا درپایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خودرابا این شاخص‌ها بسنجیم وارزیابی کنیم.....         بقیه درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۰۸

مقاله درموردسال تولید ملی.....


تبیین شعارسال تولیدملی

بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱
شعارامسال را قرارداديم«توليد ملى»؛دنباله‌اش توضيح داده شده: «حمايت ازكار وسرمايه‌ىتبیین شعار سال تولید ملی ايرانى» يعنى شما وقتى كالاى داخلى را مصرف ميكنيد،به كارگرايرانى داريدكمك ميكنيد،اشتغال ايجاد ميكنيد،به سرمايه‌ى ايرانى هم داريد كمك ميكنيد،رشدو نموايجادميكنيد.اين فرهنگ غلطى است- كه متأسفانه در بخشهائى ازما حاكم است- كه مصنوعات خارجى رامصرف كنيم؛اين به ضرردنياى ماست،به ضررپيشرفت ماست،به ضررآينده‌ى ماست.همه مسئوليت دارند؛دولت هم مسئوليت دارد،بايدازتوليدملى حمايت كند،توليد ملى را تقويت كند......

بقیه درادامه مطلب...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۰۸

مقاله درموردسال تولید ملی.....

الزامات سال توليدملي،حمايت ازكاروسرمايه ايراني

اين نامگذاري درواقع يك نشانه گذاري وسياستگذاري محسوب ميشودكه باتوجه به شرايط حال كشورنشان دهنده اهميت مبحث توليدوصيانت ازسرمايه هاي داخلي درجهت رشدوتوسعه كشوراست امارسيدن به اين هدف مهم ومتعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمندتوجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد........

بقیه در ادامه مطلب......

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۰۸

کارت پستال ویزه سال تولید ملی..

برای دریافت کارت پستالهای:

 سال تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی

                                                    به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۱/۰۱/۰۸

مقاله ویژه سال تولید ملی......

جهت دریافت مقالات ومطالب درمورد:

سال تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   •